Адыгэ Республикэм 2015-рэ илъэсым и Адыгэ пшъашъэ къыхахыгъ


Чъэпыогъум и 4-м, Адыгэ Республикэм 2015-рэ илъэсым и Адыгэ пшъашъ зыфиIорэ зэнэкъокъур Мыекъуапэ щыкIуагъ. Ащ хэлэжьагъэх Адыгеим изэфэшъхьэф шъолъырхэм ащыщ пшъашъэхэр. 

Зэнэкъокъум ифинал пшъашъэ 10 хэлэжьагъ. Апэрэ чIыпIэр къихьыгъ Еджырыкъуай щыщэу Джармэ Дианэ. АтIонэрэ чIыпIэр Барцо Нафсэт. Ащэнэрэ чIыпIэр Бек Бэлла.

Пшъашъэхэм ящэн ыкIи ятеплъэ фэшъуашъэу цIэхэр афашIыгъ: 

Барцо Нафсэт - II - Пшъэшъэ дах 
Бек Белла - III - Пшъэшъэ къэшъуакIу 
Хъукун Карина - Пшъэшъэ Iушъаб 
Цыш Зара - Пшъэшъэ гуахь 
Шъхьалахъо Нафсэт - Пшъэшъэ Iэдэб 
Мырэтыкъо Нафсэт - Пшъэшъэ пэрыт 
Сихъу Дана - Пшъэшъэ губзыгъ 
Хъунаго Асида - Пшъэшъэ хабзэхь 
Имамеевэ Юлия - Пшъэшъэ гъэсагъ

"Адыгэ пшъашъ" и дунае зэнэкъокъу 2016 илъэсым щыIэщт.