Иордание: Принс Хьамзэ Адыгабзэ зыщырагъаджэрэ еджапIэм къэкIуагъ


БлэкIыгъэ тхьэмафэм Иорданием щылажьэрэ Адыгэ хасэ гупчъэм фасебукымкIэ нэкIубгъоу щриIэм зэфэшъхьэф къэбар заулэ арапыбзэкIэ тхыгъэу къырагъэуцуагъ. Ахэр къызэратхыгъэм тетэу АдыгабзэкIэ зэблэтдзыжьыгъ ыкIи ащ аригъусэ сурэтхэри хасэ гупчъэм инэкIубгъо къытхыгъэх.

ШэкIогъум и 9-м, Иорданием ипачъэхь щытыгъэу Хьусен икъо принс Хьамзэ хасэ гупчъэм пышIагъэ принс Хьамзэ ицIэ зыхьырэ еджапIэм къэкIогъагъ. Принсым пэгъокIыгъэх хасэ гупчъэм итхьэматэу Къардэн Самир, ны хасэм итхьэматэу Хъуажь Юсра, присн Хьамзэ еджапIэм итхьэматэу Шолухъ Сирса ыкIи егъэджакIохэр. 
ЗэIукIэм еджэн Iофыр къэIэтыгъэным ыкIи еджапIэм хэхъоныхэр егъэшIыгъэным тегущыIагъэх. 
Принс Хьамзэ ицIэ зыхьырэ еджапIэм Адыгабзэ щырагъаджэх.
ШэкIогъум и 14-м Иорданием щыIэ Налщыч щеджагъэхэм язэхэт куп (клуб) зыфиIорэм , зэхахьэ ышIыгъ. Ащ Адыгабзэрэ Урысбзэрэ еджагъэхэм аджыгъэр къэзыушъэхьэтыжьырэ тхылъхэр аратыжьыгъэх. Зэхахьэм хэлэжьагъэх хасэ гупчъэм итхьэматэу Къардэн Самир, хасэм игъэцэкIакIо-куп хэтхэр ыкIи нэмыкIхэр.
ИлъэситIу ипэкIэ хасэ гупчъэм иунэ къыпэIулъ чIыгум унэшхо ашIэу рагъжьэгъагъ. Непэ ащ иIоф шIукIаеу лъагъэкIотагъ. Мазэ заулэкIэ унэр хьазырыщт. Унэр зэфэшъхьэф лъэныкъохэмкIэ агъэфедэщт, спортыр, культурэр ыкIи нэмыкIхэр.