Адыгэш илъэс 20 хъуауэ зезыхуэ Ягъэн Ибрагим и шэщыр хабзэншагъэкIэ къытырахри ящащАдыгэшхэр зезыхуэ IуэхущIакIуэ цIэрыIуэ Ягъэн Ибрагим илъэс 20 хъуауэ зырихьэ шэщыр, абы къыщIыгъу щIы кIапэр игъусэу къэралым къытырихри, аукционкIэ нэмыщI нэрыбгэхэм иритащ. 

Иджыпсту а шэщым щIэтщ адыгэш I00-м щIигъу, паспортхэр яIэу, дефтеркIэ псори зэпэщауэ. Ягъэным и шыхэр Европэми, хьэрып къэралхэми, Урысей псоми щыцIэрыIуэщ, зэпеуэ Iэджэми хэтащ, текIуэныгъэхэр къыщахьу. 

Абы къигъэхъуа шыхэр щызырахуэу адыгэш клубхэр щыIэщ Германиеми, Польшэми, Францыми.Нартэн къуажэм щыIэ шэщыр, гектар 50 игъусэу Ягъэным иIыгъщ илъэс Iэджэ хъуауэ, ауэ щIы Iуэхур республикэм къызыхэзэрыхьау зэрыщытым къыхэкIкIэ республикэм и унафэщIу щыта Къэнокъуэ Арсен зэрыпэщIэувэрэ, ар къытырахыну яужь итащ. 

Къэнокъуэр текIыу КIуэкIуэ Юрэ республикэм и тет хъуа нэужь, абы жиIау щытащ адыгэш зехуэн Iуэхум сэрэп хуэхъуну, икIи а Iуэхум зегъэужьын хуейуэ.Иджыпсту Iуэхухэр зыхуэкIуар аращи, адэкIэ хьэкумым кIуэрэ и хуитыныгъэхэр имыхъумэфым, Ягъэным и адыгэш къабзэхэр щихъумэн имыIэжу къэнэнущ. 

Iуэхур Хуитыныгъэ радиом хузыпкъырех езы Ягъэн Ибрагим:"Иджыпсту мы Къэбэрдейм къыщекIуэкI Iуэхухэм ухэплъэу щытым, гъэщIэгъуэн куэд болъагъу. Гупхэр къэунэхуауэ Къэбэрдейр щIащыкI, къуажэ ирехъу, колхоз ирехъу. 

Абы и тхьэмадэр къагъуэт, абы ягуроIуэр, зопсалъэри, колхозыр банкротым ирашалIэр, зыхохьэри, кIуэцIрагъэху. ИужькIэ банкрот щIын Iуэхур ирагъажьэри, нэгъуэщI зыри зыхамыгъыхьэу мылъкур зэрыщыту зыбгыралъэфри, ящэр. НэхъыфIыIуэр, езыхэм ягу ирихьыр я щхьэкIэ къызыхуагъэнэж. 

А гугъуэм тету Нартан къуажэр илъэс 6 хъуауэ банкрот Iуэхур йокIуэкI. Дэ, ди жагъуэ зэрыхъунщи, абы дыхэIэбэфкъым. Абы кIэлъыплъын хуей прокуратурэр, полицэр, ахэр абы хэIэбэн дэнэ къэна, я Iыхьэ хэлъыу ягъусэу мэлажьэр. 

Дапэмылъэщу бори, щIыри аукционым тфIыралъхьэри, дэри аукционым дыхыхьэну Iэмал дымыгъуэту, зэрыщыту езыхэм зыхуейм иращэри ежьэжащ. 

Псалъэм папщIэ мыбы зэман куэдкIэ деныкъуэкъуащ ОПХ "Нартан" жыхуаIэм и тхьэмадэу къытхуагъэкIуау щыта Мэлыхъуэхэ ейуэ зы щIалэ. Абы ди къуажэр зыбгырищыкIыу щIидзэри, абы дыпэщIэувэри, зыкъомрэ деныкъуэкъуурэ, егъэлеяуэ къэдгъэгубжьати, езыр къыхыхьэри, си шэщыр мин 24-кIэ ищэхуауэ иджыпсту интернетым илъщ. 

А бор сэ си гъащIэ псокIэ сIыгъыну, си бынхэми къахуэзгъэнэну сыхуиту щытащ, щIыр хьэхуу сIыгъащ. Ауэ дэ ди гугъуэкъым абы щхьэкIэ дыкъикIуэтыну, икIи мы Iуэхур апхуэдэу тыншу абыхэм къехъулIэну".

Ягъэн Ибрагим итхащ тхыгъэ КIуэкIуэ Юрэ идеж, мы Iуэхур хузыпкъыриху, икIи къыдэIэпыкъуну елъэIуу. Абы зэрыжиIэмкIэ, адыгэшыр адыгэ лъэпкъыр зыригушхуэу, лъэпкъым и дэмыгъэ нэхъыщхьэхэм щыщу къокIуэкI илъэс щэ бжыгъэкIэ. 

Апхуэдэ зимыIэхэм къагъэхъуну хэтщ. Псалъэм папщIэ къэрэшей лъэпкъыр йолэжь адыгэшыр тегъэщIэн ящIауэ езыхэм я лъэпкъ шы лIакъуэ къагъэхъуну, икIи республикэ унафэщIыр абы ядэIэпыкъуну илъэкI къигъанэкъым. 

Ягъэным ишхэр къэрал тхылъхэм хэтщ, икIи технологие ижь жьыж лъандэрэ адыгэхэм къагъэсэрэпу щытахэмкIэ къегъэхъу. Абы къыхэкIкIэ Ягъэным и шыхэм текIуэныгъэ куэд къахь шыгъажэхэм.

Фигу къэдгъэкIыжынщи, Ягъэн Ибрагим хэтащ Ищхъэрэ Кавказ федерал къуапэм пыщIа жылагъуэ хасэм, коррупцием ебэнын комитетым щылажьэу. 

А лэжьыгъэм ипкъ иткIэ абы къитIэщIащ езым и лъэпкъ къуажэу щыт Нартан и къуажэщIхэр къызэрагъэсэрэпым хабзэншагъэ Iуэхугъуэхэр хэтауэ. 

Иджыпсту Нартэн и щIыуэ гектар I800 хуэдиз зы IуэхущIапIэм хьэхуу иIыгъщ, ауэ езым къигъэсэрэпкъым, ар мыхъуу нэгъуэщIхэм хьэхуу иритыжыну яужь итщ. 

Аукцион а щIымрэ шэщымрэ щхьэкIэ ирагъэкIуэкIахэм Ягъэныр хагъыхьакъым.Нэхъ ипэIуэкIэ республикэ унафэщIу щыта Къэнокъуэ Арсен оппозициеу пэщIэтащ, щIы Iуэхухэр федерал хабзэм къызэригъувым хуэдэу зыхагъэкIау щытатыкъэми. 

Иджыпстуи Федерал Хабзэ I3I-р ягъэзэщIакъым, щIыри къуажэхэм иратыжу цIыхухэм хуагуэшыжакъым.

Къэбэрдей-Бэлъкъэр, Хуитыныгъэ радио
Бэрокъуэ Артур