Епоным щыщ бэнакIохэр Адыгэ республикэм щыIэх


Епоным щыщ Самбэ бэнакIо нэбгрищ Адыгэ республикэм къэкIуагъэхэу щыIэх. Ахэр мафэ заулэ щыIэнхи ытIанэ Епоным агъэзэжьыщт. АдыгеимкIэ Ахэр ахьэкIагъэх СамбэмкIэ гъэсакIоу Хьэпае Арамбыйрэ Самбэ Iофым пылъэу Тхьакущынэ Эдуардрэ. 

Непэ, мэзаем и 19-м, Хьэпае Арамбый бэнакIоу игъасэхэмрэ Епоным къикIыгъэ бэнакIохэмрэ тренер зэдрашIыгъ. Ащ нэужьым хьакIэхэм шIухьафтынхэр аратыжьыгъэх. Мы зэхахьэм хэлэжьагъэх Мыекъопэ къэлэ хасэм итхьэматэу Цундышк заурбыйрэ хасэм игъэцэкIакIо-куп хэтхэмрэ.