Къэзыгъэзэжьыгъэ студентищэр хэкум рамыфынхэу КIокIо Юра зыфагъэзагъ

Мэзаем и 22-м Лондон щыпсэурэ Адыгэ цIэрыIохэу Къандур Мухидинрэ Бэлагъэ Лубэрэ тхьапэ тхыгъэкIэ Къэбартае-Бэлъкъар Республикэм ипрезиден КIокIо Юра зыфагъэзагъ.
Ащ Сирием къикIыжьыгъэ Адыгэ студентищэу хэкум рафынхэу судым унашъоу рихъухьагъэр КIокIо Юра къызэчIигъэкIожьынэу зыфагъэзагъ. Тхыгъэм къыщатхы къэзыгъэзэжьыгъэ студентищым лажьэ зэратемылъэр ыкIи ахэр хэкум къигъэнэжьыгъэн фаеу алъытэ.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы, Мэзаем и 8-м Нальчик Шъачэ олимпиадэм пэуцожьэу мырэзэныгъэ зэхахьэу щыкIогъагъэм полицием нэбгрэ 30 фэдиз ыубытгъагъ. Ахэм ахэтыгъэх Сирие заом къыхэкIыжьыгъэу хэкум къэзыгъэзэжьыгъэ Адыгэ студентищ.  Мыхэм къызэраIогъагъэмкIэ мырэзэныгъэ зэхахьэм хэлэжьэнхэу агухэлъэгъэп ыкIи ар зэрэщыIэр ашIэщтгъэп.  Мырэзэныгъэ зэхахьэр зыщашIыгъэ чIыпIэу блъэкIыхэ пэтзэ полицием ыубытхи ытIанэ атIупIщыжьыгъагъэх ау полицием дао судым афчIилъхьи хэкум рафынхэу унашъо судым ыщтэгъагъ.

Бэлагъэ Лубэ, Къандур Мухидин