Адыгэ упчIэм теIункIэ къэсми, ащ нахь зиубгъущт-КавказымкIэ кIэлъыплъакIом зэрилъытэрэмкIэ

Урысыем Олимп ДжэгукIэхэр зэрэщаухыгъэм къыкIэлъыкIоу къэIоныгъэ зырызхэр кIэлъыплъакIомэ къаIо адыгэ бэдаушхэм ятеIункIэныгъэ нахь лъэшы хъунымкIэ щынагъо щыIэу.
Мыр джыри епхыгъ Адыгэ лъэпкъгъэкIодыр зыщыIагъэр къэблэгъэрэ гъатхэм илъэси I50 зэрэхъурэм.

Мыщ фэшъхьафэу, ыпэкIэ къекIокIыщтыгъэ гухэлъэу, Адыгеир Пшызэ шъолъырым хэхьаным фэгъэхьыгъэр, джыри къырахьыжьагъэу ары цIыф къызэрыкIохэ хэкурысхэр зэрэтегущыIэхэрэр. Фитыныгъэ радиом игущыIэгъугъэ КавказымкIэ кIэлъыплъакIоу, Адыгэ Культурэм иГупчэ ипащэ игуадзэу, «Щэрджэс конгресс» бэдауш купыр Тбылыс къыщызгъэлъэгъорэ Габисоние Андро къыхегъэщы щытыкIэм зызэрэзэблихъущтымкIэ гупшысэхэр зэрэшIыгъуаехэр:

 - ЩытыкIэм къыкIэлъыкIощтыр къэпшIэнэу щытэп. Ахэм алъапс ежь Урысыем иунэшъошI Iут Iахьэхэм ягъэнэфэгъэ шапхъэхэр. Сэ сицыхьэ телъ гайкэхэм зэрэтыракъузэщтыр. Ау Iофыр зытетыр, ежь болтхэми яI афэлъэкIыщт гъунапкъэхэр, зэшIокIхэр. Арышъ, сыд Iоми, гайкэхэр къытезын алъэкIыщт. Ащ ыуж къыкIэлъыкIощтых ежь УрысыемкIи зэмыжагъэхэ къэхъу-къашIэхэр.

Фитыныгъэ радио:
- Ащ къикIрэр, о зэрэплъытэрэмкIэ Андро, адыгэ упчIэр джырэкIэ зэрыт гъунапкъэхэм къарыкIын ылъэкIыщтэу ара?

 Габисоние Андро::
- Ары. ЫкIи урысые унэшъошIыр нахь инэу адыгэ упчIэм теIункIэ къэсми, ащ ипыщытыныгъэ нахь лъэшы хъущт, сыда пIомэ къуачIэм  иухъумэн хабзэхэр физикэмкIэ зыми Iуихыжьыгъэхэп.
А хабзэхэр дунаеу тыкъэзыуцухьэрэм къыщыхъурэм зэкIэм атеуфагъ.

Фитыныгъэ радио:
- Андро, мары адыгэ зырызмэ аIоу уIокIэ, Адыгеим игъунэгъу Пшызэ шъолъырым цIыфхэр нахьышIоу щэпсэухэшъ, ащ Адыгеири хэтыгъэмэ нахь дэгъугъэу. О мыщ фэдэ еплъыкIэм сыда уифыщытыкIэр?

 Габисоние Андро::
- Ащ зи дэгъоу щыпсэурэп. А гущыIэныгъэхэр зэкIэ телевидениемкIэ къагъэлъагъохэрэ шъыпкъэ зыхэмылъ пшысэх. Ыужрэ уахътэм мары тэлъэгъу къалэу Шъачэ щыщхэу Тбылыс щыпсэунхэу къэкIожьыгъэхэу. Ащ яунэхэр щащэжьхи мыщ къыщащэфыгъ, дэгъоу щэпсэух мыщ. IофшIапIэхэри ахэм къагъотыгъэх ыкIи аIо илъэсишъэкIи агъэзэжьынэу фэмыехэу. Адыгэхэм ясIонэу сыфай, ащ фэдэу телевизорымкIэ къагъэлъагъорэр шъыпкъэ Iофэу зыхамышIэнэу.

Фитыныгъэ радио:
- Андро, о зэрэплъытэрэмкIэ, Адыгеир гъунэгъу шъолъырым хэхьажьмэ, сыда адыгэхэм ащ къафихьыщтыр?

 Габисоние Андро::
- Ар нэмыкI лъэпкъ хэткIухьэныгъэм илъыпыдзэжьыныгъэщт. Ар адыгэхэу Адыгеим исхэм якIэух. Ахэр ащ ятIонэрэ цIыфхэу щыщытыщтых. Джыдэдэм щыIэр  Адыгэ хэку арба. ЕтIанэ ахэр ащ щыхэтыщтха? Зэуи щыщытыщтхэп. Сэ сшIошъ хъурэп, адыгэхэм шIоигъоныгъэшхо яIэу Пшызэ шъолъырым гохьанхэмкIэ.

Фитыныгъэ радиом игущыIэгъугъэ КавказымкIэ кIэлъыплъыкIоу Габисоние Андро къызэриIорэмкIэ, Адыгеир Пшызэ шъолъырым гохьагъэу хъумэ зыгорэкIэ, адырэ адыгэ хэкухэми ащ фэдэ къяхъулIэнэу щытэп акъылкIэ, шъхьае джырэ урысые унэшъошIым игъом къэхъущтыр къэшIэгъуае, еIо ащ.

Фитыныгъэ радио, Щэрджэс Ларис, Тбылыс