Сирием ис Адыгэхэр Адыгэ Хэкум ащэжьынхэу къыкIэлъэIух

Тыгъэгъазэм и 25 Сирием ис Адыгэ нэбгришъэм ехъу Адыгэ Хэкум ащэжьынхэу  лъэIу тхылъкIэ зыфагъэзагъ, УФ ипрезидент, Адыгеим ипрезидент, Адыгеим ипарламент ипащэ, Адыгеим ит Адыгэ Хасэ ыкIи Хэкум ис Адыгэхэм.

ЛъэIу тхылъым къыщатхы Адыгэу Сирием щыпсэухэрэм яIоф зэрэдэер ыкIи ахэр хэкум ящэжьынхэу зэрэфаехэр.

МафитIу ипэкIэ Сирием ис Адыгэхэм ехьылIагъэу Дунае Адыгэ Хасэм Налъчик зэхэсыгъо щыриIагъ, ащ мы Iофым лъыплъэнэу комитет зэхащагъ.

Сирием бырсырхэр къызэрежьэ мазибгъу хъугъэ, ащ нэбгырэ мин пчэагъэ хэкIодагъ, информацие теубытагъэ щыIэп ащ Адыгэу хэкIодагъэр зыфэдизэр ау гъэнэфагъэ а бырсырым Адыгэхэри зэрэхэкIуадэхрэр ыкIи ящыIэкIэ псэукIэр нахь дэеу зэрэхъурэр.

Сирием мин I00 ехъу Адыгэ ис, ахэр Адыгэ къуаджэ 20 ехъу ащэпсэух ыкIи Сирием ит къалэ инхэм ащэпсэух.