Анкваб: Лъыгъажэр къэдгъэувыIащ

Республикэ щхьэхуэу зыкъэзылъытэжа Абхъазым  и Шынагъуэншагъэ  Уэтым и зэIущIэм къыщыпсалъэм президент Анкваб Александр жиIащ республикэм деж лъыгъажэ къэхъуну къызэпаудауэ.

Иужьрей зэманым щIыпIэм къыщыхъухэр залымыгъэкIэ къэрал унафэр зэрахъуэж Iэмалу къилъытащ абы.  Абхъазым и къару къулыкъухэри къэпсэлъащ, жаIащ ахэм  президентым дащтэу.  

Гъубжым, шэджагъуэ нэужьым абхъаз оппозицэм иубыдащ Согъум дэт администрацэ унэр.  Дыгъуасэ оппозицэм  къалэм  и уэтыку нэхъыщхьэм  щызэхуишэсащ цIыху мин бжыгъэ зэкIуэлIа пэкIу.  ПэкIухэтхэм ягъэувт президентми, хькумэтми я  IэнатIэхэр ягъэтIылъыжын хуейуэ.  

АпщIэндэху. Абхъазым къыщекIуэкIхэр мамыру зэфIэкIыну мэгугъэ Тбилисир. Апхуэдэр жиIащ лъэныкъуэхэр зэхуэфI щIыжынымрэ цIыхубэ зэхуэгъэдэныгъэмрэкIэ  Грузие министр Закареишвили Паатэ. Тбилиси пIейтейуэ кIэлъоплъ Согъум къыщыхъухэм -  жиIащ министрым.

Езы Грузие политологхэм хуагъэфащэ  Абхъазым Кърымым и лъэужьыр ихункIэ хъуну.   Апхуэдэр Хуитыныгъэ Радиом къыжри1ащ политолог Лебанидзе Соломон.
Хуитыныгъэ Радио.