Адыгэ республикэм Украинэм щыщ нэбгрэ 1400 фэдиз къэкIуагъ


Тыгъуасэ бэдзэогъум и 13-м Украинэм щыщ нэбгрэ 150 фэдиз Адыгэ республикэм къэкIуагъ. Мыхэм анахьыбэр урыс лъэпкъым щыщых. Украинэм щыщхэр мэфипшъ ипэкIэ Адыгеим къакIохэу аублагъ, непэ Украинэм щыщэу нэбгрэ 1400 Адыгеим къэкIуагъэу исых. Мыхэм Адыгэ республикэм ихьыкумэт IэпыIэгъу афэхъух.

Адыгэ Iофым дэлжьэрэ кIалэхэм къызэраIуагъэмкIэ хэку-гъэзэжьын IофымкIэ Урысим ихьыкумэт лъэпкъ зэхэдз ешIы. Украинэм щыщхэм псынкIэу адэIэпыIэх ау Сирием щыщ Адыгэхэм адэIэпыIэ пакIуи хэкум къыримыгъэхьэнхэу бюрократие къиныгъохэр къафешIы. Илъэсищым къыкIоцI Сирие Адыгэ 600 неIэп Адыгеим къэзыгъэзэжьын зилъэкIыгъэр мыдэкIэ Украинэм щыщ нэбгрэ 1400 фэдиз зы тхьэмафэкIэ къыращагъэх.

Урысие Федерацием изакон къызэриIорэмкIэ Урысие федерацием щыпсэурэ лъэпкъхэм я лъэпкъэгъухэу IэкIыбым щыIэхэм къагъэзэжьынэу фитых ыкIи ахэм хьыкумэтыр адэIэпын фае. Ау мы законыр Урысием ихьыкумэт Сирие Адыгэхэм апае ыгъэцакIэрэп.