Анталие губернаторым унафэ ищIащ Сирие цIыхухэм къалэр ябгынэн хуейуэ


Сирие зауэм кърихужьауэ Тыркум щыIэ цIыхухэр Тыркум и къалэ псоми щыпсэуну хуимыту унафэ къыдэкIащ.

Тыркум къыщыдэкI Милли Газетым къызэритымкIэ Анталие губернаторым журналистхэм ядригъэкIуэкIа зэхуэсым къыщыжиIащ: «Иджыпсту Анталие Сирием и цIыхуу мини 10 щопсэур.  Сирием щыщ цIыхухэм къалэр ябгынэну хъыбар яхуедгъэхьащ. Мыбдеж цIыху зыгъэлажьэхэм ар ягуапэкъым, Сирием и цIыхухэр пуду догъэлажьэ жари, ар тэрэзкъым, пудуи иремылажьэхэ, пэжу щыретхэ, я Iуэху я лэжьыгъэ иращIэжхэ, иремылъаIуэхэ, аращ нэхъыщхьэр. Дэ зэрытхузэфIэкIкIэ дадэпсэуну дыхуейщ.  Ауэ мис Анталие къалэм ахэр дэсу хъунукъым, унафэр аращ зэрыщытыр, мы къалэм хэхауэ зы щытыкIэ зэриIэм къыхэкIкIэ » жэуэ.

«Анадолу хъабер ажансым» къызэритымкIэ 2014 гъэ жэпуэгъуэ мазэ пщIондэ Сирием и цIыхуу 1.780.000 Тыркум щопсэур. Ахэр нэхъыбэу Тыркум Сирие и щIыгъунапкъэм пэблагъэ къалэ, хэгъуэгухэм, итIанэ Истанбул къалэ, щопсэухэр.

Сирием и цIыхухэр зыщыпсэу къалэхэм Тыркум и цIыхухэмрэ Сирием и цIыхухэм  я зэхуаку зэгурымыIуэныгъэхэр щIэх щIэхыурэ къыщохъу, апхуэдэу къат хъыбарыбэ Iэмалхэм. Тыркум щыщу Сирием щыщ цIыхубз къашэкIэрэ унагъуэ хъухэри, етIуанэу апхуэдэу къэзышэу зи унагъуэ къутэхэри мащIэкъым.

Сирием икIыу Тыркум екIуэлIапIэ щызгъуэтхэми яхэтщ адыгэхэри. Адыгэу Тыркум къихьэхэм лъэпкъ зэщIэхъееныгъэхэм зыхуагъазэ.    

«Каффед» жыхуиIэ адыгэ зэгухьэныгъэм  къызэригъэпэща гупжьейр зэпыпымыууэ йолэжь сирие адыгэхэр зыхуей хуигъэзэнымкIэ.

Сирие адыгэу Тыркум къэкIуахэм куэдым Тыркум щыIэ адыгэхэм япхъу иратащ, нэхърэ зэблагъэ хъуащ.

2011 гъэм и гъатхэпэ лъандэрэ Сирием деж цIыхухэм зыкъыщаIэтат, президент Аль Асадрэ абы и хькумэтымрэ я политикэмкIэ мыарэзыуэ, а зыкъэIэтыныгъэр Iэщэ зэпэщIэтыныгъэм хуэкIуэжащ, икIи 2011 гъэ лъандэрэ  цIыху бжыгъэ куэд хэкIуэдащ. Лъэпкъыбэ Зэлъыкъуэувахэм  иIэ бжыгъэхэмкIэ хэкIуэдахэр мэхъу нэхъ мащIэрами 191.000-рэ.

«Интернет хъабер» жыхуиIэм къызэритымкIэ, Сирием и цIыхуу зауэм къыхэкIахэм я нэхъыбэр щыIэщ Тыркумрэ Иорданымрэ.

Емуз Баязыт, Хуитыныгъэ Радио, Тюркие