Урысей министрхэм зыгъэпсэхугъуэ яIэнукъым


ИлъэсыщIэ зыгъэпсэхугъуэ махуэхэр яIэнукъым урысей министрхэм, къэралым щыIэ экономикэ кризисым папщIэ. Апхуэдэ унафэ ищIащ президент Путин Владимир.  Абы и псалъэхэмкIэ «нобэ хуэдэ махуэкъым министрхэм зыщагъэпсэхур».

Урысейм деж, щIышылэм и 1-м щегъэжьауэ и 13-м нэс, мазэ ныкъуэкIэ, цIыхухэм загъэпсэху. 
«Хькумэтри къэрал къулыкъущIапIэхэри апхуэдэ пIалъэкIэ кIыхькIэ щысыфынукъым, фэ фоцIыху сэ зи гугъу сщIыр» жиIащ абы, дыгъэгъазэм и 25,  хьукумэтым зыщыхуигъазэм.

ЩIыдагъэ уасэр зэрекIурэхамрэ сомым и пщIэр лъахъшэ зэрыхъуамрэ къигъэтIэсхъащ  урысей экономикэр. Зэгуэт Штатхэмрэ Европэ Зэкъуэтымрэ Урысейм санкцэхэр тралъхьащ КъуэкIыпIэ Украинэм щызауэ сепаратистхэм зэрадищтэм папщIэ.
Премьер-министр Медведев Дмитрий  мы тхьэмахуэм жиIащ, Урысей экономикэр гугъуехь иным хэту.

Хуитыныгъэ Радио