Апэрэ кIэпсэкIэшIэгъэ гъогур Адыгеим къыщызэIуахыгъ


Сомэ миллиони 150-рэ зыосэ кIэпсэкIэ­шIэ­гъэ гъогукIэм икъызэIухын тегъэпсыхьэгъэ Iофтхьабзэхэр бэмышIэу Мыекъопэ рай­оным­кIэ станицэу Дахъо дэжь щыкIуагъэх. 

Ащ иинвесторыр компаниеу «Мир» зыфиIоу зекIоным ылъэ­ныкъокIэ зипроектхэр республикэм гъэхъагъэ хэлъэу щы­пхырызыщырэр ары. Адыгеим и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Ас­лъан мы Iофтхьабзэм хэлэжьагъ. Ащ игъусагъэх Адыгэ Республикэм и Премьер-мини­стрэу КъумпIыл Мурат, ­Адыгэ Республикэм и Апшъэрэ Хьыкум итхьаматэу Трэхъо Аслъан, муниципальнэ образованиеу «Мыекъопэ районым» ипащэу Алексей Петрусенкэр, холдингэу «Мир» зыфиIорэм ипрезидентэу Василий Савранскэр. 

ТхьакIущынэ Аслъан компаниеу «Мир» зыфиIорэм илIы­кIохэм гъэхъагъэ хэлъэу проектыр зэрагъэцакIэрэм фэшI зэрафэразэр ариIуагъ, джащ фэдэу Мыекъопэ районым ипа­щэхэмрэ ащ щыпсэухэрэмрэ кIэпсэкIэшIэгъэ гъогукIэр агъэ­федэу зэраублагъэмкIэ афэгу­шIуагъ. 

- КIэпсэкIэшIэгъэ гъогур къы­зэрэзэIуахыгъэр хъугъэ-шIэ­гъэшхоу щыт, Адыгеим зекIо­нымкIэ иотраслэ хэхъоныгъэ ышIынымкIэ ащ амалышIухэр къытыщтых. РеспубликэмкIэ ар апэрэ опытэу щыт ыкIи тапэкIэ гъэхъагъэ хэлъэу а Iофыр зэрэлъыдгъэкIотэщтым тицыхьэ телъ, - къыIуагъ ТхьакIущынэ Аслъан. 

Республикэм и ЛIышъхьэ кIэпсэкIэшIэгъэ гъогур апэ зыушэтыгъэхэм ащыщ. Дахъо ­игъэхъунэрэ къушъхьэтхэу Унэ-Козрэ ащ зэрипхыгъэх. Метрэ 1250-рэ зикIыхьэгъэ ­гъогур нэбгыри 160-рэ а зы уахътэм зэдытехьанхэм фытегъэ­псы­хьагъ. Къушъхьэтхэу ­Унэ-Коз щыIэ Решеткинэ гъэхъунэм лыжэкIэ къызыщечъэхыщт­хэ чIыпIэхэр, зекIонымкIэ мар­ш­рутыбэхэр тапэкIэ щагъэпсынхэу рахъухьэ. 

Адыгэ Макъ