Диным епхыгъэ кIэнэкIалъэ сурэтхэр къытрамыдзэнхэу Урысием унэшъо щащтагъУрысые Роскомнадзорым чIыпIэ къэбар гъэIуIэм афригъэхьыгъ мэкъэгъэIу, диным епхыгъэ кIэнэкIалъэ сурэтхэр къытрамыдзэнхэу, агъэзафэу щылэ мазэм и 7-м Париж къыщыхъугъэр ыкIи дин кIэнэкIалъэ сурэтхэр. 

Тхыгъэм зэрщыгъэнэфагъэмкIэ, мэкъэгъэIу мыгъэцэкIэныгъэр Роскомнадзорым къылъытэн ылъэкIыщт унэшъо укъоныгъэкIэ «ЗэкIэгъэблъэныгъэм пэуцурэ Iофыгъу» зыфиIорэмкIэ. Камчатскэ гъэIорышIапIэ Роскомнадзорым блыпэм чIыпIэ къэбар гъэIуIэм афригъэхьыгъ мэкъэгъэIу, диным епхыгъэ кIэнэкIалъэ сурэтхэр къытрамыдзэнхэу, агъэзафэу щылэ мазэм и 7-м Париж къыщыхъугъэр. 

Щылэ мазэм и 7-м, Париж дэт сатирикэ журнал "Шарли Эбдо" тебэнагъэх ыкIи нэбгырэ 12 аукIыгъэм щыщ нэбгыри 8-р журналистых. Къэхъу-къашIэм къыкIэлъыкIоу Париж щекIокIыгъ «Республикан марш» шъхьафитныгъэ гущыIэм идегъэштэныгъэкIэ, ащ хэлэжьагъэх къэралыгъо 40-къэзгъэлъагъорэ лъыкIохэр. Хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ Францие министерствэм къызэритыгъэмкIэ акцым миллионипIлI фэдиз хэлэжьагъ. 

Фитыныгъэ Радио 

ТIуапсэ Пресс