Дунаим ичIыпIэ зэфэшъхьафхэм ащыпсэурэ быслъымэнхэр урамым къытехьагъэх


Ингушетим икъэлэшъхьэ Магас мин пшIы заулэ хъоу  щэмбэтым щызэхахьагъхэм  якъэгъэлъэгъоныгъ зэрамыдэрэр ыкIи  зэрпэуцухэрэр пегъэмбар Мыхьаммэд фэгъэхьыгъэ кIэнэкIалъэ сурэтхэр ашIыным. Зэхахьэм хэлэжьагъ Ингушетием и  муфтий Исса-Хаджи Хамхоев ыкIи республикэ пащэ Юнус-Бек Евкуров. Париж  дэт сатирикэ журнал "Шарли Эбдо" пегъэмбар Мыхьаммэд фэгъэхьыгъэ  кIэнэкIалъэ сурэтхэр къызэрэтридзагъэр агъэзафэрэп ыкIи ащ фэдэ сурэтхэр къэбар гъэIухэм къытрадзэ мыхъущтэу зэхахьэм къекIолIагъэхэм къаIуагъ. Зэрэугъоигъэхэм якъэIоныгъэмкIэ пегъэбарым фэгъэхьыгъэ кIэнэкIалъэ сурэтхэр  къытрадзэным тхьашIошIхъуныгъэ зиIэхэр еушъхьакIу. Ингушетием и  муфтий къызэриIуагъэмкIэ, республикэм ицIыхэм дырагъаштэрэп   журнал "Шарли Эбдо" щылэ мазэм и 7-м зэртебэнэгъэхэр ыкIи цIыфхэр зэраукIыгъэхэр.

Щэщэн республикэ унэшъошIхэм  къызэратыгъэмкIэ ягухэлъ  блыпэм акц рагъэкIокIынэу, пегъэмбар Мыхьаммэд фэгъэхьыгъэ кIэнэкIэлъэ сурэтхэр КъохьапIэ къэбар гъэIум къызэртрадзэрэм зэрэпэуцухэрэмкIэ. Щэщэным ипащэ ыкIи хьыкумэт сайтым къызэритрэмкIэ Грознэм щекIокIыщт акцым хэлэжьэщт мин пчъагъэ, ащ фэдэуи дин Iоф зехьахэхэу фэшъхьаф шъолъырхэм  ащыIэхэри. Щэщэн хьыкумэтым и пресс-къулыкъу къызэригъэунэфыгъэмкIэ, дин Iоф зехьахэм адэрэп сыд фэдэ террор Iофыгъои.

Урысые Роскомнадзорым чIыпIэ къэбар гъэIуIэм афригъэхьыгъ мэкъэгъэIу, диным епхыгъэ кIэнэкIалъэ сурэтхэр къытрамыдзэнхэу, агъэзафэу щылэ мазэм и 7-м Париж къыщыхъугъэр ыкIи дин кIэнэкIалъэ сурэтхэр. Тхыгъэм зэрщыгъэнэфагъэмкIэ, мэкъэгъэIу мыгъэцэкIэныгъэр Роскомнадзорым къылъытэн ылъэкIыщт унэшъо укъоныгъэкIэ « ЗэкIэгъэблъэныгъэм пэуцурэ Iофыгъу» зыфиIорэмкIэ. Щылэ мазэм и 7-м, Париж  дэт сатирикэ журнал "Шарли Эбдо" тебэнагъэх ыкIи нэбгырэ I2  аукIыгъэм щыщ нэбгыри 8-р журналистых.  Къэхъу-къашIэм къыкIэлъыкIоу Париж щекIокIыгъ «Республикан марш» шъхьафитныгъэ гущыIэм идегъэштэныгъэкIэ, ащ хэлэжьагъэх къэралыгъо 40-къэзгъэлъагъорэ лъыкIохэр. Хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ Францие министерствэм къызэритыгъэмкIэ акцым миллионипIлI фэдиз хэлэжьагъ.

Дунаим ичIыпIэ зэфэшъхьафхэм ащыпсэурэ быслъымэнхэр урамым къытехьагъэх зэрамыдэрэр къагъэлъагъоу, журнал "Шарли Эбдо" пегъэмбар Мыхьаммэд фэгъэхьыгъэ кIэнэкIэлъэ сурэтыкIэ журнал кIышъом тетэу къызэрдигъэкIыгъэмкIэ. ЗипчъагъэкIэ мин 60-хъоу къыдэкIэу щтыгъэ журналыр, джы миллиони 3 хъоу къыдэкIыгъ ыкIи  щылэ мазэм и I4 –м щапIэхэм  къатехьагъэ журналыр псыкIэу зэкIэри ащэфыгъ. Журнал "Шарли Эбдо" пегъэмбар Мыхьаммэд фэгъэхьыгъэ кIэнэкIэлъэ сурэтыкIэ къызэртыридзагъэм къыкIэлъыкIоу мырэзэныгъакIэхэри къатехьагъ радикал купхэм ясайтхэм. Европэ къэралыгъохэм ящынэгъончъагъэкIэ ислам купхэм япхыгъэкIэ зэгуцафэхэрэмкIэ уплъэкIуныгъэхэр рагъэкIокIых.  Анахьэу уплъэкIуныгъэхэр афэгъэзагъ Сирием къикIыжьыгъэхэм. Сирием къикIыжьыгъэхэр  зыщыпсэоу алъытэрэ унэхэр полицэм еуплъэкIугъэх.

Фитыныгъэ Радио