Урысыем цIыфхэм яфитныгъэхэр зэраукъохэм хэхъо


Амнести интернешенел купым къызэригъэунэфыгъэмкIэ Урысыем цIыфхэм яфитныгъэхэр зэраукъохэм хэхъо, ащ фэдэуи Советскэ къэралъом хэтэу щытыгъэхэми. 

Лъэпкъыбэ цIыф фитыныгъэ ухъумакIо купым ыгъэхьазырыгъэ тхылъым къыщеIо, урысые унэшъошIхэм 20I4-рэ илъэсым агъэлъэшыгъ цIыфхэр зэракъузыщтхэр. 

Мырэзэныгъэ зэрашIхэрэр къаIонхэмкIэ хэпшIыкIэу  агъэкIэкIыгъ, къэбар гъэIухэр зэрзэфашIрэми хэхъо, «IэкIыб агент» цIэр зэрахьэнымкIэ теIункIэныгъэхэми ахэхъо ыкIи  чIаныгъэ зышIхэр хьапсэ ашIых. Темыр Кавказым зыпкъ итыныгъэ щыIэп ,цIыфхэм яфитныгъэхэр аукъох, шIуагъэ зиIэ мэхькэмэ зэхэкIыныгъэхэр зэрамышIхэрэмкIэ. 

Урысые экономикэ къиныгъохэр ыкIи  Украинэ гумэкIыгъом епхыгъэу КъохьапIэмкIэ  гъэпсыгъэу хъугъэ зэфыщытыкIэ мыдэгъуми хэхъощт. Советскэ къэралъом хэтыгъэ къэралыгъохэми  я къузыныгъэхэми ахэхъонэу алъытэ цIыф фитыныгъэ ухъумакIохэм. Къэралыгъо I60—м цIыф фитыныгъэхэм яIоф зыфэдэмкIэ Амнести интернешенел купым къытхыхьагъ ыкIи ащ къызэриIуагъэмкIэ хьыкумэтхэм щагъэтын фае  цIыфхэм яфитныгъэхэр аухъумэр ахэм я амымалэу   теплъэ зэрашIрэр.

Фитыныгъэ радио