ХуитыныгъэъэмкIэ Урысейр 152-рэ щIыпIэм нэс екIуэтэхащ


Мы гъэм прессэм и индексым теухуа япэ хъыбархэр хэIущIыIу ищIащ «Репортерхэм я лэжьыгъэр гъунапкъэншэщ» жыхуиIэ къэралыбэ пэжырытелъхьэ зэщIэхъееныгъэм и сайтым.

Абдежым къыщыгъэлъэгъуа къэрали 180-м Урысейм лъысар 152-рэ увыпIэращ. 
Абы и гъунэгъуу къыщытщ Гамбиер, Либиер, Сингапурыр.

Индексым и япэ къэралитхум яхыхьащ  Финляндиер, Норвегиер, Даниер, Нидерландхэмрэ Швециемрэ.

Украинэр - 129-щ,  Белоруссиер - 157-щ.
ИкIэ дыдэм щытщ Эритреер.

«Репортерхэм я лэжьыгъэр гъунапкъэншэщ» зэщIэхъееныгъэм хуиту псалъэнымкIэ и  нэгъабэрей дэфтэрым Урысейр щытащ 148-нэ щIыпIэм. 

Хуитыныгъэ Радио