«Тыркум нысэу къашэхэм ящIэн хуейщ сериалхэм гъащIэмрэ зэрызэщхьэщыкIыр»

Тыркум дэс адыгэ щIалэгъуалэм  нэгъуэщI лъэпкъхэм щыщ унагъуэ дащIэ хъуащ, нэхъ щIэх дыхэшыпсыхьыжынущ  жаIэми хэкумкIэ нысэ къизышхэри щыIэщ.

Здэщыпсэу къэралым къыщимышэу абы нэс нысащIэ къизышхэм я щхьэусыгъуэхэмкIэ, Хуитыныгъэ Радиом къедгъэпсэлъащ, Iуэхугъуэм щыгъуазэ, Къайсери къалэ щыпсэу Уэтей Умар.

Уэтей Умар: Ди щIалэхэм мыбыкIэ хъыджэбз щымыIэжу аракъым хэкумкIэ къыщIрашыр. Нэхъыбэу цIыхухэм я бзэр ягъэпсэуну, щагъыIэну иужь итхэщ.  Мыбы щыIэ хъыджэбзхэм я нэхъыбэр я бзэм ирипсалъэжкъым, абыи къыхокI. ИтIанэ ди щIалэхэм хэкумкIэ я пыщIэныгъэхэр нэхъ быдэ ящIыну иужь итщ, абы ехьэлIауэ щытщ мыр. Нобэ хэхэсым къакIуэ нысэхэм я Iуэхур Iуэхушхуэщ, мыхьэнэшхуэ иIэщ абы.

Мыбдеж тIэщIэхужу щIэзыдза ди бзэр къэщтэжынымкIэ, ди тхыдэр, хабзэр хъумуэнымкIэ а нысэхэм сэбэпынагъышхуэ, ялэжь. Апхуэдэу мыбдеж щаухуа унагъуэхэм фIыгъуэ куэд здаугуэшыр.

ТфIэкIуэда куэд лъэныкъуитIымкIи къащтэжыр. Лъэпкъыр къэзыгъэушыж Iуэхугъуэщ мыр. Мес Тыркум дэрдэру дыщызэхэсым деж АдыгэбзэкIэ дымыпсалъэж хъуащ. А хэкумкIэ къикIахэр къызэрытхыхьэу нэхъ дыкъоуш, нэхъ дисциплинэ мэхъур. КъащIэхъуэну цIыкIухэми, мыбдеж мыбы къыщыхъуа цIыкIухэри аращи сэбэпышхуэщ ар.

ИтIанэ зэгурымыIуэ зэрызи къохъур. Ар зэхьэлIар я гупсысэ зэтемыхуэхэращ. ГъащIэр фильмхэм езыгъэщхь щыIэхэщ, ар хэкурысымкIи ди дежкIи. Мис апхуэдэхэр нэхъ зыгурымыIуэу щызэбгъэдэкIыжи къэхъунущ. Апхуэдэ цIыхухэри щыIэщ. Тыркум деж капитализм системэм дыхэтщ, жэщи махуи лэжьэн хуейщ цIыхур. Ахэр имыщIэу кино хуэдэу къызыфIэщIхэм ари къахэхъухьынущ.

***

Хэкурыс нысэ къэзыша унагъуэхэм куэдыр мэгузавэ, ди нысэм ди къуэр хэкум ишэжыпэнущ жаIэри.  Апхуэдэу хэхэс гъащIэмкIэ арэзыхэм.

Емуз Баязыт, Хуитыныгъэ Радио, Тюркие