Пшызэ шъолъыр кIэлэеджакIомэ зэряупчIыгъэхэр къызэкIэгъэблэныгъэу алъытэ


Пшызэ шъолъырым ит къуажэу ШахэкIэй дэс кIэлэеджакIохэм мы мафэхэм ухъумэкIо Iахь IофшIакIохэр къадэгущыIагъэх. ЧIыпIэ прокуратурым иунашъокIэ сабыйхэм яупчIыгъэх Адыгэмэ яшъыгъо –шIэжь мафэу жъоныгъуакIэм и 21 рагъэкIокIрэмкIэ. ЕджапIэм щеджэхэрэмэ янэ-ятэхэр щысхэу яупчIыгъэх шъыгъо-шIэжь мафэм иегъэкIокIын сыда кIыхэлэжьагъэхэр, зыгорэм ригъэзхэу ара, янэ-ятэхэр ягъусагъэха, десэхэр благъэкIыгъэха нэмыкIхэри.

Мы Лараз шъолъырым къыщыхъугъэ къэхъу-къашIэм адыгэмэ яемызэгъ къыгъэтэджыгъэу цIыфмэ къыхагъэщы, интернетыми яеплъыкIэхэр къыратхэх, щытыкIэм тегущыIэх.

Фитыныгъэ Радиом игущыIэгъугъэ бэдауш лэжьакIоу Нэгъуцу Щамсудин къыхегъэщы сабыймэ аущтэу упчIэхэр яптыныр зэрэмытэрэзыр: УпчIэхэр сабыймэ язытыгъэхэр адыгэ ухъумэкIо IофшIакIох. Анахь мыхъуныр ары ар. Сыдп пIомэ лъэпкъым шIэжь иIэн фае. Аущтэу сабыйхэм къазэрэдэзекIуагъэхэр нэпэтех дэд, хьэйнапэ дэд. Мыщ къызэкIэгъэблэныгъэкIэ седжэ. ЫкIи къэхъугъэр адыгэхэм зэкIэм тиIоф.

Фитыныгъэ радиом игущыIэгъугъэ бэдауш лэжьакIоу Нэгъуцу Щамсудин еIо , «Сэри сабыйхэр сиIэх. Ахэмэ ядэжь къакIохэу ащ фэдэ упчIэхэр къаратыгъагъэмэ сыгу къеощтыгъэ. Сэ сисабыйхэм, гущыIэм пае ялъэпкъ итарихъ ашIэ, арышъ ащ фэдэу кIэлэеджакIомэ зарэдэзекIуагъэхэмкIэ агу хэкIы. Ежь упчIэхэр зэратыгъэхэ адыгэ сабыйхэми агу хэкIыгъэу сэлъытэ», - еIо Нэгъуцу Щамсудин.

Тарихъыр икъу фэдизэу тэрэзэу сабыймэ еджапIэхэм ащызэрамгъашIэрэр бэдаушым къыхигъэщыгъ. Ащи Iофыгъохэр къыздихьхэу еIо ащ. ЩысэкIэ Щамсудин къыхьыгъ Пшызэ шъолъырым ис кIэлэеджакIохэм тарихъ тхылъэу шъолъырымкъырыкIуагъэр зэрэзрагъашIэрэр. Ащ зэритхагъэмкIэ, а чIыпIэм лъэпкъ зэфэшъхьафхэр, грекхэр, къэзэкъхэр нэмыкIхэр щыпсэущтыгъэх. Адыгэхэм ягугъу зэуи къыщашIрэп, еIо адыгэ бэдаушIэм.

Фитыныгъэ Радиом игущыIэгъугъэ бэдауш лэжьакIоу Нэгъуцу Щамсудин зэрилъытэрэмкIэ, мы къэхъу-къашIэр Iэпэ дэлэл пшIы хъущтэп, Iо хэмылъэу. Сабыйхэм кIэупчIэныгъэу арашIылIагъэм тызэремызэгъхэр къыхэдгъэщэу фэгъэзэныгъэхэр ттхынэу тэгъэнафэ, еIо бэдаушэу Адыгеим щыIэ Адыгэ Хасэм хэтэу Нэгъуцу Щамсудин.

Къуаджэу ШахэкIэй дэт еджапIэм ипэщагъэу Гваш Аслъан «Кавказым иджэмакъ» зыфиIорэ къэбар лъыгъэIэс амалым къызэрэриIуагъэмкIэ, чIыпIэ прокуратурым иунашъокIэ сабыйхэм кIэупчIэныгъэ адырагъэкIокIыныр къэзыушыхьатрэ зы тхьапэ гори аIыгъыгъэп ухъумэкIо Iахь лэжьакIохэм. Ар теIункIэныгъэ сабыйхэмкIи, ахэмэ янэ-ятэхэмкIи, сыда пIомэ зыми къариIуагъэп сыдым пае ыкIи сыд лъапсэ иIэу упчIэхэр къаратхэра, къыхигъэщыгъ ащ.

Фитыныгъэ Радио, Щэрджэс Ларис