09 September 2015

Къазаныкъо Русльан Къэрэщай-Черкес Республикэм ипремер-министрэу хъугъэ

Къазаныкъо Русльан 

Iоныгъум и 8-м, Къэрэщай-Черкесым ипарламент хэт депутатхэм зи ахэмызэу пстэуми дырагъащтэу яIэхэр къаIэтыгъ Къазаныкъо Русльан республикэм ипремер-министрэу хъунэу. Къазаныкъор къыхахынэу къэзыгъэлъэгъуагъэр Къэрэщай-Черкесым илIышъхьэу Темрезов Ращид. 

Къазаныкъо Русльан илъэс 57-рэ иныбжь. Ар Хьабэз районым ит къуаджэу Кощхьаблэ къыщыхъугъ.Ипэм хьыкумэт Iоф IэнатIэ заулэ зэрихьагъ. 

Къэрэщай-Черкесым ипремер-министрэу щытгъэр, Къардан Мурат ежь ишIоигъокIэ IэнатIэм IукIыжьыгъ. Джащ фэдэу къетхы ИнтерФакс.


Къардан Мурат


No comments:

Post a Comment

Адыгэ Хэку
Диаспорэ
Хэкугъэзэжьын
Тхыгъэхэр Жаман Аминэ – дунейпсом гулъытэшхуэ щызыгъуэта адыгэ киноухуакIуэ

Адыгэ УпчIэ
Археологиер
Экологиер
Спортыр
Туризм
Зэфэшъхьаф