11 September 2015

Сирием щызэзаохэрэм чIыгоу аIыгъэхэр, Адыгэу ащ ыкIыжьыгъэхэм япчъагъэ


Картэм къегъэлъагъо Сирием щызэзаохэрэм чIыгоу аIыгъэхэр. Ар ИнджлизбзэкIэ тхыгъэ. Карэм тэIункIи нахь ин хъущт.

Адыгэ Iофым пылъхэм къызэраIорэмкIэ Сирие зао къызэрежьэ ащ Адыгэ мин 20 фэдиз ыкIыжьи нэмыкI хэгъэгухэм арихьагъэх. Адыгэ Хэкум минтIу фэдиз къэзыгъэзэжьын зылъэкIыгъэр. Мин 80 фэдиз джыри Сирием къинагъэу исых. Ахэм анахьыбэр къалэу Дамаск дэсых.


No comments:

Post a Comment

Адыгэ Хэку
Дунае
Кавказ Урысие
Диаспорэ
Тхыгъэхэр
Хэкугъэзэжьын
Адыгэ УпчIэ
Археологиер Экологиер
Спортыр
Туризм