Адыгэ хэкум и ХыIушъо шапсыгъэ: Зигъо Iофыгъохэм анэсыгъэх


ХыIушъо шапсыгъэхэм язэфэс къалэу ТIуапсэ зыщыкIуагъэр бэшIагъэп. Ащ зыщытегущыIэгъэхэ Iофыгъохэр зэфэсым хэлэжьагъэхэми, шапсыгъэкIэ зызы¬лъытэжьырэ пстэуми агухэм анэсыгъэх, шапсыгъэ Адыгэ хасэм икъу¬тамэхэу псэупIэ зэфэшъхьафхэм ащызэхэщагъэхэм яIофшIэнкIэ загъэчаныгъ.

ПсэупIэу Новомихайловскэм иобщественникхэри ахэм ахэтых. Мыщ адыгэцIэ шъыпкъэу иIагъэр НэкIэпсыхъу. Чылэ Ха¬сэмрэ нахьыжъхэм я Советрэ хэтхэм шапсыгъэ Адыгэ Хасэм ипащэу КIакIыхъу Мэ¬джыдэ къызэрагъэблэгъэгъэ зэIукIэгъур гъэшIэгъонэу рагъэ¬кIокIыгъ.

Чылэ Хасэм итхьаматэу Шъхьэлэхъо Рустам, нахьыжъхэм я Совет ипащэу Къо¬джэ¬шъэо Нурбый, Ацумыжъ Руслъан, Шукшина Любэ, Хьа¬гъур Осмэн, Къоджэшъэо Руслъан, АкIэгъу Вячеслав, Къоджэшъэо Фатимэ зэхэсыгъом къыщыгу¬щыIагъэх. ЗэкIэмэ апэу шапсыгъэмэ ягъэзетэу «Шапсы¬гъэм» икъитхыкIын тегущыIа¬гъэх. Гъэзетым еджэ зышIоигъо пстэуми ар аIэкIахьэрэп. Икъе¬хьакIын къиныгъохэр къыпэ¬кIых, арэу щытми, шапсыгъэ къуаджэхэм ящыIакIэ, адыгэ лъэпкъым икъэбархэр, цIыфхэр зыгъэгумэкIыхэрэ Iофыгъохэр къызэрыхьэхэрэ гъэзетыр бэмэ къыратхыкIы ашIоигъу. Ащ къы¬хэкIэу, Iофыгъом хэкIыпIэу иIэ¬хэм атегущыIагъэх.

Ныдэлъфыбзэм изэгъэшIэн пылъ Iофтхьабзэхэр еджапIэхэм икъоу зэращызэхэмыщагъэхэр цIыфхэр зыгъэгумэкIырэ Iофы¬гъохэм ащыщ. КIакIыхъу Мэ¬джы¬дэ къызэриIуагъэмкIэ, адыгэ кIэлэцIыкIухэр зыщеджэрэ еджэ¬пIэ пстэуми адыгабзэмрэ адыгэ литературэмрэ ащызэра-гъэшIэ¬нэу амал яIэ хъугъэ. Iоныгъо мазэм къыщегъэжьагъэу Ново¬михайловскэм дэт еджэпIитIумэ адыгабзэр ачIалъхьагъ, нэмыкI еджапIэхэри ахэм къакIэлъы¬кIощтых.

КIэлэцIыкIу-къэшъокIо купэу «Черкесиер» зыфиIорэм хэтхэм шъуашэхэр афарагъэды¬щтых. СтадионыкIэу псэупIэм щагъэпсыгъэм чылэ хасэхэм къагъэхьазырырэ ныбжьыкIэ купхэр мини-футболымкIэ щы¬зэнэкъокъущтых.

Унагъо зышIэгъэ ныбжьыкIэ¬хэм псэупIэ тырашIыхьанэу ыкIи агъэлэжьэнэу чIыгу Iахь¬хэр къазэрарамытыхэрэм игугъу зашIырэр илъэс пчъагъэ хъугъэ. Ар Iоф псынкIэп, хэбзэгъэуцугъэу щыIэхэр зэрэзэпэуцужьыхэрэм къыхэкIэу Iофы¬гъом кIэух фашIышъурэп, ау зэпымыоу ащ дэлажьэх. ЧIы¬пIэрыс шапсыгъэхэм яфитыныгъэхэр икъоу агъэфедэхэу гъэпсыгъэнхэр атефэ.

- Къуаджэхэм адэсхэм ящыIакIэ зэблахъуным зэрэфэхьазырхэм ыкIи ашъхьэкIэ Iофыгъохэм язэшIохын къыхэлэжьэнхэу зэрэфаехэм инэу сегъэгушIо, - къыIуагъ шапсы¬гъэ Адыгэ Хасэм итхьаматэу М. КIакIыхъум. - Новомихайловскэм цIыф чанхэр, агъэлъэпIэрэ нахьыжъхэр щэ-псэух. ТIэ зэкIэдзагъэу къыддэхъу тшIоигъо гухэлъхэм Iоф адатшIэмэ, тикъарыу къымыхьын щыIэп.

Ныбэ Анзор