Ростов-на-Дон (Тынэ) щыпсэурэ Адыгэхэм, Адыгэхэм я мафэ агъэмэфэкIыгъ


Iоныгъом и 20-м Къэбэртае-Бэлкъар республикэм Адыгэхэм я Маф зыфиIорэ мэфэкIыр илъэситIу хъугъэу щагъэмэфэкIы. Мыгъэ, 2015-рэ илъэсым а мэфэкIыр нэмыкI шъолъырхэми щагъэмэфэкIэу аублагъ. 

Интернет чылагъо хъагъоу фасебоокым къызэрэщатхыгъэмкIэ Адыгэ хэкум ит къалэу Ростов-на-Дон (Тынэ) щыпсэурэ Адыгэхэм, Адыгэхэм я Мафэ агъэмэфэкIыгъ. Мы къэбарэр кIэкIэу къатхыгъ ыкIи ащ ригъусэу мы сурэтэу ипшъэ тетыр фасебоокым къырагъэуцуагъ. 

Ростов-на-Дон щыпсэурэ Адыгэхэм япчъагъэ зыфэдизыр гъэнэфагъэу щыIэп ау Адыгэ Iофым пылъхэм къызэраIорэмкIэ ащ мин заулэ щэпсэу.