Къэбэртае-Балкъэр Республикэ: Зэикъо илъэс 400 зэрэхъугъэр агъэмэфэкIыгъ


Къэбэртае-Балкъэр Республикэм ибакъсан раионым ит Адыгэ къуаджэу Зэикъо загъэуцугъэр илъэс 400 зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ мэфкI-зэхахьэ ин чъэпыогъум и 25-м къуаджэм щыкIуагъ.  Ащ хэлэжьагъэх къуаджэм, Бакъсан раионым ыкIи Къэбэртае-Балкъарым изэфэшъхьэф раионхэм ащыщ цIыфхэр.

КъБР-м ипремер министр Мусуковэ Алия мэфкI-зэхахьэ къекIолIагъэхэм къафэгушIуагъ ыкIи хэIуагъэ тхакIохэр, шIэныгъэлэжьхэр, спортменхэр ыкIи нэмыкI цIыф цIэрыIохэр Зэикъо къуаджэм къызэрэдэкIыгъэхэр къыIуагъ. Ащ нэужьым зэхахьэм концертхэр, джэгухэр щыкIуагъэх.