Дунаем Адыгэхэм я пчъагъэ милион 5-м еблагъэ


Дунаем Адыгэхэм я пчъагъэ зыфэдизыр гъэнэфагъэ щыIэп ыкIи ащ зыгорэ статистикэ-шIэныгъэ хэлъэу дэлажьэу щыIэп. Мы Iофым ТIуапсэ Пресс кIуакIэу иIэмкIэ дэлэжьэнэыр ипшъэрылъхэм зэу зыфигъэуцужьыгъэхэм ащыщ. Пчъагъэхэм лъапсэу афэтшIыгъэр, Къэралхэм къатырэ статистикэхэр ары, Адыгэ хасэу дунаем тетхэм къатхыгъэхэр ары ыкIи ТIуапсэ Пресс нэмкI статистикэ шIыкIэхэм атетэу ышIыгъэхэр ары. 

Адыгэхэм япчъагъэ шъыпкъэм пэблагъэу щыIэх пIон плъэкIыщт, Адыгэ республикэмкIэ, Къэбэртае-Балкъэр РеспубликэмкIэ ыкIи Къэрэщай-Черкес РеспубликэмкIэ. Урысие Федерацием изэфэшъхьэф шъолъырхэми пчъагъэхэр шъыпкъэм пэблагъэу бгъэнэфэн плъэкIыщт. 
ХэхэсымкIэ Адыгэхэм япчъагъэ гъэнэфагъэу щыIэп. Ащ Адыгэ хасэу щыIэхэм пчъагъэгорэхэр къаты ау ахэр шъыпкъэдэд пIон плъэкIыщтэп. Хасэхэм кIуачIэ яIэп мы Iофым нахь игъэкIотыгъэу дэлэжьэнхэу. 

Хэгъэгухэм ашIыгъэ статистикэхэм, дунаем тет Адыгэ хасэхэм къатхыгъэхэм ыкIи ТIуапсэ Пресс статистикэу ышIыгъэхэм атетэу, Адыгэхэм япчъагъэ зэхэдгъэуцуагъ. Мы тхыгъэм джыри тыдэлажьэщт. Нахь пчъагъэ гъэнэфагъэхэр щыIэ зыхъукIэ зэхъокIынгъэхэр фэтшIыщт. 

Адыгэ Хэкур = 735.000 
Адыгэ Республикэ = 114.000 
Къэбэртае-Балкъэр Республикэ = 516.000 
Къэрэщай-Черкес Республикэ = 61.000 
Краснодар шъолъырэр = 28.000 
Адыгэ Хэкум инэмыкI шъолъырхэр = 16.000 

Ипшъэрэ Кавказ Республикэхэр = 8.000 
(Ипшъэр Iосетие, Чечеие, Ингушетие, Дагестан) 

Ихэрэ Кавказ Республикэхэр = 10.000 
(Грузие, Азэрбайджан, Армение, Абхазие, Ихэрэ Iосетие) 

Урысие Федерацием изэфшъхьэф шъолъырхэр = 127.000 
(Къалэу Москва, Къалэу Снкт-Птербург, НэмыкI шъолъырхэр) 

КъокIыпIэ Благъэр = 3.700.000 
Тыркуер = 3.500.000 
Сириер = 120.000 
Иорданиер = 80.000 
Израил = 4.500 
Леван = 3.000 
Ирак = 5.000 
КъокIыпIэ БлагъэмкIэ нэмыкI хэгъэгухэр = 4.000 


Европэ = 80.000 
Германиер = 70.000 
Голандиер = 2000 
ЕвропэмкIэ нэмыкI хэгъэгухэр = 8.000 

Африкэр = 70.000 
Мысыр = 10.000 
Ливие = 50.000 
АфрикэмкIэ нэмыкI хэгъэгухэр = 10.000 

Асие - 30.000 

Ипшъэрэ Амеркэ = 15.000 
Америкэ Зэгот Хэгъэгухэр = 12.000 
Канада = 1.000 
Ипшъэрэ АмеркэмкIэ нэмыкI хэгъэгухэр = 2.000 

Ихэрэ Америкэ = 8.000 

Австралие = 1.000 

Пстэри зэхэтэу 5.000.000 еблагъэ.