Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ «Адыгеим иралли-2015» зэнэкъокъур зэ­рэкIорэм лъыплъагъ


Урысыем и Кубок классическэ раллиимкIэ къыдэхыгъэным фэгъэхьыгъэ кIэух зэнэкъокъоу «Адыгеим иралли-2015-рэ» зыфиIорэр Мыекъопэ районым щыкIуагъ. ЗэIукIэгъу шъхьаIэхэр чъэпыогъум и 31-м, шэкIогъум и 1-м зэхащагъэх.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан зэнэкъокъур зэ­рэкIорэм лъыплъагъ. Автомобилистхэм язэIукIэгъухэм ашIогъэшIэгъонэу зыщагъэгъозагъ Адыгеим и Апшъэрэ Хьыкум итхьаматэу Трэхъо Аслъан, тиреспубликэ и Премьер-министрэу Къум­пIыл Муратэ, физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ Комитетым итхьаматэу Хьа­санэкъо Муратэ, Правительствэм, Пар­ламентым, хэбзэухъумэкIо органхэм якъулыкъушIэхэр, спортыр зышIогъэ­шIэ­гъонхэр ягуапэу зэнэкъокъум лъыплъагъэх.

Автомобиль экипаж 30 Адыгеим иралли щызэIукIагъ. Ащ ыпэкIэ едзы­гъо 25-рэ хэгъэгум щыкIуагъ, УрысыемкIэ анахь лъэшхэр арых Мыекъопэ районым игъогухэм ащызэнэкъокъугъэхэр.

Апэрэу хэлэжьагъэхэр

Урысыем и Кубок икIэух зэнэкъо­къу апэрэу тиреспубликэ щызэхащагъ. Спортсменхэм тиреспубликэ къыраIолIэ­щтыр зэдгъашIэ тшIоигъоу гущыIэгъу тафэ­хъугъ.

- Санкт-Петербург тыкъи­кIыгъ, - къеIуатэ спортсмен-водителэу Александр Осиповым. - Александр Андреевыр сигъус, зы экипажэу тыщыт. Адыгеир апэрэу тэ­лъэгъу. Мыщ фэдэу дахэми тшIэгъахэп. Анахьэу къыхэдгъэщы тшIоигъор цIыфхэр агу ихыгъэу къызэрэтпэгъо­кIы­хэрэр ары. Концертым икъоу теплъынэу тфэгъэхъугъэп, арэу щытми, искусствэ гъэшIэ­гъон зэ­рэшъуиIэр, лъэпкъэу исхэр дахэу зэрэзэдэпсэухэрэр тлъэгъугъэ. Зэнэкъо­къум дэгъоу тыхэлэжьэн тимурад.

- Москва тыщэпсэу, - зэдэгу­щыIэгъур лъегъэкIуатэ Антон Бодровым. - Тэ, спортсменхэм, апэ титэу гъогухэм тарыкIощт. ЦIыфхэр, псэушъхьэхэр ошIэ-дэмышIэу гъогухэм къатемыхьанхэм тылъыплъэщт. Адыгеим апэрэу сыкъэкIуагъэми, нэIуасэхэр щысиIэх, зэхэщакIомэ тафэраз, япшъэрылъхэр дэгъоу агъэцэкIагъэх.

Автомашинэхэр зы сатырэу щытых, N 15-р зытедзагъэм текIуалIэ. Ащ исых А. Бэгъушъэмрэ Е. Клименкэмрэ.

- Автомобиль спортым имэхьанэ зыкъедгъэIэтыным тыпылъ, - къыти­Iуагъ Бэгъушъэ Адамэ. - Гъогухэр щынэгъончъэ хъунхэм фэшI автомобильхэр зыгъэIорышIэхэрэм яIэпэIэ­сэныгъэ хагъэхъон фае. Адыгэ Республикэм ыцIэ хэгъэгум нахьышIоу щашIэнымкIэ тиIофтхьабзэ шIуагъэ къыхьыщтэу сэлъытэ.

ЛIышъхьэр къафэгушIо

- Зэнэкъокъум хэлэжьэрэ спортсменхэм тафэгушIо, - къыщиIуагъ зэхахьэм ТхьакIущынэ Аслъан. - Урысыем и Кубок къыдэхыгъэнымкIэ рал­лиимкIэ кIэух зэнэкъокъур тиреспубликэ зэрэщыкIорэм осэ ин етэты. Тишъо­лъыр ащ фэдэ зэIукIэгъухэр зэрэщызэхащэхэрэм къеушыхьаты тичIыопси, зэхэщакIохэри ащ зэрэфэхьазырхэр.

Сапэр, къушъхьатхыр...

2014-рэ илъэсым Урысыем и Кубок къыдэзыхыгъэ Олег Топоровыр, Бэгъушъэ Адам, нэмыкIхэри Адыгеим ыцIэкIэ зэнэкъокъум хэлэжьа­гъэх. Къушъхьэтххэм якIухэзэ етIэ, мыжъо, асфальт гъогухэр спортсменхэм къызэпачыгъэх. Экипаж 30-м щыщэу 9-р кIэух гъунапкъэм нэсыгъэп.

- Процент 50-р кIэухым нэс зэIу­кIэгъум зыхэлажьэкIэ, уигъэрэзэнэу щыт, - зэдэгущыIэгъур лъегъэкIуатэ А. Бэ­гъушъэм. - Зэнэкъокъур зыщыкIощт гъогухэр Адыгеим пэшIорыгъэшъэу ща­гъэ­­хьазырыгъэх, ащ мэхьэнэ хэхыгъэ етэты.

О. Топоровым апэрэ чIыпIэр къызэрэдихыгъэм фэшI тыфэгушIо. Машинэхэр заулэрэ зэпыригъазэхэу, зэутэкI­хэу къыхэкIыгъ. Шыкур, зы нэбгыри хэкIодагъэп, шъобж инхэр зыми тыращагъэхэп. Дахэу зэхэкIыжьыгъэх, зэрэпшъыгъэхэр шIэхэу ащыгъупшэжьын тшIошIы. Сапэр гъогухэм къащы­рагъэ­Iэтызэ бэ зэпачыгъэр. Гъогу хьы­лъэхэм ащызэнэкъокъугъэхэм яIэпэIэ­сэныгъэ хагъэхъуагъ, зэIукIэгъухэр шIукIэ къятэжьыщтых.