Адыгэ Республикэм къыщзэIуахыгъ интернет нэкIубгъуакIэ (Сайт)


Адыгеим ибэдауш купхэм ахэтхэм къызэIуахыгъ цIыф-политик интернет нэкIубгъоу 0Iportal.com зыфиIорэр. Мыщ ипшъэрылъыр –Хэкум илъ цIыф, политик, чIыопс нэмыкI Iофыгъохэр къыщаIотэныр арэу кIэщакIомэ къыхагъэщы. Интернет нэкIубгъор къызэIузыхыгъэ бэдауш пэпчъ ежь ирубрикэ зэрищэщт.  

Адыгеим щыщ экологэу Бриних Валерий къыхегъэщы интернет нэкIубгъом лъэпкъ Iофыгъо горэхэр къызэрэщамыIэтрэр. 

Тэ тызэгозыщэхэрэ Iофхэр ары нахь тызэгозыгъэкIхэрэр арэп тызтегущыIэщтыр, еIо экологым.  Бриних: Мы гухэлъыр дгъэцэкIэнэу бэ шIагъэ тызыфэягъэр, сыда пIомэ интернет амал  щыIэн фэягъэ хэку политикым, экономикым, цIыфхэм ящыIакIэ, Iофыгъохэм афэгъэхьыгъэхэ къэбархэр къызэрыхьашъущтыгъэр. Хэкум икъэбар лъыгъэIэс амалхэр наIэм чIэтых, ахэм зи къыхаутрэп унэшъошIым емызэгъхэу.  

Интернет нэкIубгъуакIэм цIыфхэм къыщагъотын алъэкIышъущт оствь IэпыIэгъу, тхылъ зэфэшъхьафхэр агъэхьазырынхэмкIэ тхыгъахэ пэеплъхэр, нэмыкIхэр. Бриних: Справочникым фэдэщт сайтыр. Сэ гущыIэм пае, эколог Iофыгъохэм афэгъэхьыгъэу фитыныгъэ укъоныгъэхэр ашIыгъэхэмэ ахэмкIэ даохэр зэрэптхын фае пэеплъхэр изгъэуцощтых.

 ЦIыф фитыныгъэ ухъумэным пылъхэри къыддэлэжьэным тенэгуе. АдыгеимкIэ зэжъоу цIыф фитыныгъэ укъоныгъэхэмкIэ лажьэрэ цIыф тегъхэпсыхьагъэхэр аущтэу тиIэхэп. Тэгугъэ мыр лъэпкъ сайт закъоу щымытэу нэмыкI бэдауш купхэри къыддэлэжьэнхэу, гущыIэм пае адыгэ бэдауш куп- зэхэщагъэхэр. Ахэм ащыщхэм яшIоигъоныгъэ къыхагъэщгъах.  

ЫпэкIэ агъэнафэ мы интернет нэкIубгъом къэбар закъохэр къытырамыдзэхэу, джыри IофхэмкIэ тегущыIэныгъэхэр щашIрэ ашIынэу. Адыгеим фэшъхьафэу, сайтым фэшъхьаф чIыпIэхэмкIи зыщырагъэуушъомбгъуныр кIэщакIомэ ягухэлъ.  

Фитыныгъэ радио, Щэрджэс Ларис