Урысие Зэгохьэныгъэм игъунэгъу хэгъэгухэр зыр зым ыужь итэу пый къыфэхъух


Урысие Зэгохьэныгъэм непэ укъхаплъэмэ, нафэу къэлъагъо, ащ игъунэгъу хэгъэгухэр, зыр зым ыужь итэу пый къызэрэфэхъухэрэр. 

А гъунэгъухэм апэу пый къыфэхъугъэр Курдж хэгъэгур ары. 2008-рэ илъэсым Курдж дзэхэр Ихэрэ Iусетием зехьэхэм, Урысием идзэхэри ащ ыхьэхи Курдж дзэр зэчIафы Ихэрэ Iусетиер Урысием ыщтагъ. А илъэсдэдэм Урысием Ихэрэ Iусетиемрэ Абхъазиемрэ шъхьэфит хэгъэгухэу ылъытагъэх ыкIи ащ фэгъэхьыгъэу зэгурыIоныгъэхэр адришIыгъэх. Мы илъэсым щегъэжьагъэу Курджыр Урысием пый фэдэу къеплъы. Мыщ фэдэу Урысиемрэ Курджымрэ пый зэрэзэфэхъугъэхэм хэт лажьэ зиIэр пIомэ, тишIошIыкIэ, тIуми зэфэдэу лажьэ яI. 

АтIуанэрэ хэгъэгоу Урысием пый къыфэхъугъэр Украйнэр ары. 2014-рэ илъэсэм Урысием идзэхэр Украинэм хэт чIыгоу Крым ыхьэхи ащтагъ. А илъэсдэдэм Урысие Зэгохьэныгъэм икъэралыгъо хасэ (госдума) Крым Урысием иеу унашъо ыщтагъ. Мы илъэсым къыщегъэжьагъэу Украинэр Урысием пый къыфэхъугъ. Мыщ фэдэу хэгъэгутIур пый зэрзэфэхъугъэхэм хэт лажьэ зиIэр пIомэ, гъэнэфагъэу Урысиер ары, сыда пIомэ, Украинэм идзэхэрэп Урысем ыхьагъэхэр, Урысием идзэхэр ары Украинэм ичIыгу ыхьагъэхэр. 

Ащэнэрэ хэгъэгоу Урысие пый къыфэхъугъэр Тыркуер ары. Мазэ ыпэкIэ Сирие Тыркуе гъунапкъым, Урысие дзэ къохьлъатэ Тыкуем идзэхэм къызраутэхым Урысиемрэ Тыркуемрэ язэфэщытыкIэ дэй хъугъэ, хэгъэгуитIур зэзэонхэкIэ щынагъо щыIэ хъугъэ. Мыщ фэдэу хэгъэгутIур зэрэзэфэхъугъэхэм хэт лажьэ зиIэ пIомэ, тишIошIыкIэ, тIуми лажьэ яI, ау Урысием тэкIу нахь лажьэ иI, сыда пIомэ, Сириер Тыркуем игъунэгъудэдэу щыт, Сирие заом Урысиер хэхьэнэу зырехъухьэм Тыркуем Сирие Iофым еплъыкIэу фриIэхэр къыдилъытэн фэягъ ау Урысием Тыркуер къыримыдзэу Сириемк1э икъохьлъатэхэр зыфае ашIэу аублагъ ыкIи Тыркуер зыдеIэрэ повстанцэхэм (Асад пэуцожьыхэрэм) ахаохэу аублагъ. 

Мы хэгъэгущым анэмыкIэу Урысиер Украинэм зэрихьагъэм пае Америкэ Хэгъэгу Зэготхэр ыкIи Европэ Хэгъэгу Зэготхэр къепыйхэу аублагъ ыкIи санкциехэр къытралъхьагъ. 

Сирие Iофым Урысиер зэрэхэхьагъэм ыкIи ар Башар Асад зэрэригъусэм къыхэкIэу Муслим ыкIи Арап хэгъэгъэгухэр Урысием къыпыинхэу зыфагъэхьэзырэу аублагъ. 

Непэ, Урысием иIофхэр сыд фэдэ лъэныкъокIи дэих пIомэ ухэукъощтэп. ПолитикэмкIэ хэгъэгу бэ къыфэшIухэп. ЭкономикэмкIэ щыIакIэ псэукIэр дэй хъугъэ. 
Урысие Зэгохьэныгъэм иIофхэр нахьышIу хъуным пае Украинэм (Крым) идзэхэр къырищыжьын фае ыкIи Сирием идзэхэр къырищыжьын фае.