Адыгэ нэбгрэ 244-м Финландым зыфагъэзагъ Адыгэ лъэпкъ гъэкIодыр ыщтэнэу


Тыгъэгъазэм и 6-м, 2015 илъэсым, Адыгэ нэбгрэ 244-м джэпсалъэ Финланд хэгъэгум фагъэхьыгъ. Ащ Финландым ипащэхэм зыфагъазэ, Урыс империем я 19-рэ лъэшIэгъум Адыгэхэм лъэпкъ-гъэкIодэу къаришIэлIагъэр ащтэнэу. 

Финландыр я 7 хэгъэгу мэхъу мыщ фэдэ джэпсалъэ зыфрагъэхьыгъэр. Ащ ипэу Украинэ, Полщэ, Литвэ, Истоние, Молдовэ ыкIи Романие афагъэхьыгъэх. 

Урыс Адыгэ заор заухыгъэр илъэс 151 хъугъэ. Ащ къыкIоцI дунаемкIэ зы хэгъэгу закъу неIэп Адыгэ лъэпкъ гъэкIодыр зищтагъэр. Ар Курдж хэгъэгур ары. ЖьоныгъуакIэм и 20-м, 2011 илъэсым, Курдж парламентым хэт депутатхэм зи ахэмызэу, пстэуми зэдрагъащтэу Адыгэ лъэпкъ гъэкIодыр ащтагъ. 

Джэпсалъэм зэфэшъхьэф бзэхэмкIэ уеджэн плъэкIыщт мыхэмкIэ: Тыркубзэ, Инджлизбзэ, Арапыбзэ.