Чемпион нахьыжъым чемпион нахьыкIэм гъэшIуагъэ шIухьафтыныр ритыжьыгъ

Хьэпае Арамбый Абазэ Ислам 

Тыгъэгъазэм и 9, Мыекъуапэ, Адыгэ республикэ. 

Самбэ бэнэнымкIэ гъэсакIоу, дунае чемпион щытыгъэу, Хьэпае Арамбый, 2015 илъэсым Самбэ бэнэнымкIэ дунае чемпион хъугъэу Абазэ Ислам гъэшIуагъэ шIухьафтыныр ритыжьыгъ. 

ГъэшIуагъэ шIухьафтыныр Ислам къыфигъэшъощагъ Адыгэ Республикэм щыщ бизнесменэу Кушнир Игыр. Хьэпаем къызэриIуагъэмкIэ Игыр икIэлэгъум Самбэ бэнкIоу щытыгъ, непэ ар бизнесмен ыкIи ныбжьыкIэ бэнакIохэм бэрэ къадеIэ 

Хьэпае Арамбый иунэ чIыпIэ хихыгъэу кIалэ ныбжьыкIэхэр щегъасэх. Ахэм ахэтых дунаемкIэ, ЕвропэмкIэ ыкIи УрысиемкIэ гъэхъагъэ инхэр ашIыгъэхэу.