Тыгъэгъазэ мэфэкI мафэр Черкеск щагъэмэфэкIыгъ


Къэрэшей-Шэрджэсым и щIалэгъуалэ Адыгэ Хасэм Черкесск деж «Дыгъэгъазэ» махуэщIыр ирагъэкIуэкIащ. 

Пшыхьым къекIуэлIахэм хъуэхъухэмкIэ лъэпкъым зыхуагъэзащ, адыгэ уэрэдхэмрэ къафэхэмрэ утыкур ягъэдэхащ. Мыр махуэщIыр зэрекIуэкIам и пычыгъуэщ. 

Кушпэ Маринэ, Хуитыныгъэ Радио, Черкесск