Адыгэ Хасэ зыфаIорэм хэт щтэпхэриехэр ихэку къэзыгъэзэжьыгъэхэм яIоф тегущыIагъэхэп


Адыгэ Республикэм и хьыкумэт ищытхъу зехьэу гъазетэу Адыгэ Макъ зыфаIорэм Адыгэ республикэм ихьыкумэт иIофташIэу Адыгэ Хасэ зыфаIорэм изэхэсыгъо фэгъэхьыгъэу зыгорэхэр мышъо-мылэу къыщатхыгъэх. www.adygvoice.ru

Зэхэсыгъом зытегущыIэгъэ пстэури къэттхэу тиеджакIохэм яшъхьэхэр тыгъэузыныр къекIурэп ау къыхэдгъэщын тыфай хасэр ихэку къэзыгъэзэжьыгъэхэм яIоф зэрэтемыгущыIагъэр. КIо, зытегущыIагъэхэм ащыщэу зы къыхэдгъэщыщтыр, ар ныбжьыкIэхэу дин исламым пылъхэм жьакIэхэр къызэрэтырагъэкIыхэрэр ары ыкIи ащ  хасэм хэтхэр лъэщэу зэригъэгумэкIыхэрэр ары.

Мы хасэм хэтхэри хьыкумэтым хэтхэри мыщ фэдэу щтэпхэриехэу щытхэ зыхъукIэ ыкIи лIыгъэрэ шъыпкъагъэрэ къызыхамыгъафэмэ ныбжьыкIэхэм жьакIэхэр къызтрагъэкIыщт ыкIи ащ нахь гъэшIэгъонхэри ашIэу аублэщт.

Шъхьамтакъо Сахьид