14 February 2016

Адыгэ быныр нэхъыжьхэм йолъэIу ди лъэпкъ гупсысэкIэмрэ дунейтетыкIэмрэ я гъащIэр хуаунэтIыным


Ди щIэблэм я лъэIу

Адыгэ быныр нэхъыжьхэм йолъэIу ди лъэпкъ гупсысэкIэмрэ дунейтетыкIэмрэ я гъащIэр хуаунэтIыным

No comments:

Post a Comment

Адыгэ Хэку
Диаспорэ
Хэкугъэзэжьын
Тхыгъэхэр Жаман Аминэ – дунейпсом гулъытэшхуэ щызыгъуэта адыгэ киноухуакIуэ

Адыгэ УпчIэ
Археологиер
Экологиер
Спортыр
Туризм
Зэфэшъхьаф