14 February 2016

Адыгэ быныр нэхъыжьхэм йолъэIу ди лъэпкъ гупсысэкIэмрэ дунейтетыкIэмрэ я гъащIэр хуаунэтIыным


Ди щIэблэм я лъэIу

Адыгэ быныр нэхъыжьхэм йолъэIу ди лъэпкъ гупсысэкIэмрэ дунейтетыкIэмрэ я гъащIэр хуаунэтIыным

No comments:

Post a Comment

Адыгэ Хэку
Дунае
Кавказ Урысие
Диаспорэ
Тхыгъэхэр
Хэкугъэзэжьын
Адыгэ УпчIэ
Археологиер Экологиер
Спортыр
Туризм