15 March 2016

ТхьакIущынэ Аслъан Адыгабзэм и мафэ фэгъэхьыгъэу Адыгэхэм къафэгушIуагъ


Адыгэ Республикэм и лIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан Адыгабзэм и мафэ фэгъэхьыгъэу Адыгэхэм къафэгушIуагъ. ЛIышъхьэм игущыIэхэр чылагъо хъагъэу фасебукым мыщ фэдэу къырагъэуцуагъ: 

Ныбджэгъухэр, тиныдэлъфыбзэ имафэкlэ сышъуфэгушlо! 

Адыгабзэм имафэ апэу мэфэпчъым зыщыхаушъхьафыкlыгъэр тичlыналъ - Адыгэ Республикэр ары. 

Ащ икъэгъэгъунэн, ихэгъэхъон тэ тыдэлажьэ, къэралыгъо программэ пчъагъэ фэlорышlэ. Ау "ныдэлъфыбзэ" зыкlаlуагъэр нымрэ тымрэ къащежьэнэу зэрэщытым пай. 

Ныбджэгъухэр, тиадыгабзэ уахътэм хэмыткlухьанэу, егъашlэм бзэрэбзэнэу сыфэлъаlо! 

facebook.comNo comments:

Post a Comment

Адыгэ Хэку
Диаспорэ
Хэкугъэзэжьын
Тхыгъэхэр Жаман Аминэ – дунейпсом гулъытэшхуэ щызыгъуэта адыгэ киноухуакIуэ

Адыгэ УпчIэ
Археологиер
Экологиер
Спортыр
Туризм
Зэфэшъхьаф