Адыгабзэм и мафэ Иорданием щыхагъэунэфыкIыщт


Адыгабзэм и мафэ илъэс къэс гъэтхапэм и 14 Адыгэ хэкум ыкIи Адыгэхэр зыщыпсэурэ хэгъэгухэм щыхагъэунэфыкIы. 

Мы мафэм фэгъэхьыгъэу Иорданием щыIэ Адыгэ шIушIэ хасэм чылагъо-хъагъэу фасебукым щриIэ нэкIубгъом макъэ-гъэIу къырагъэуцуагъ. Ащ зэритымкIэ гъэтхапэм и 14-м, Адыгабзэм и мафэ фэгъэхьыгъэ зэхахьэ хасэм къыригъэкIокIыщт.Хасэм ригъусэу зэхахьэм икIэщакIу Иордание хьыкумэтым культурэмкIэ иминистрэу Мамхыгъ Ланэ. 

Зэхахьэр Тыгъужъ Фуад ицIэ зихьырэ залым сыхьатэ 19.30 рагъэжьэщт. ХьакIэхэр сыхьатэ 19.00-м залым къекIолIэныхэу къяджэх. 

Саусэрыкъо зицIэ тхылъыкIэу къыдагъэкIыгъэр зэхахьэм икIэух апэрэу къагъэлъэгъощт.