28 March 2016

Нартсанэ къыщежьэу Шъачэ нэс сыхьатищ гъогу ашIынэу агухэлъ

Шъачэ

Нартсанэ (Кисловодск) укъикIэу Шъачэ сыхьатищкIэ укъырынэсынэу гъогукIэ ашIыщт, - еIо «Кавказыр непэ» зыцIэ сайтым Ставрополь хэкум и псэолъэшынымкIэ, гъогу хъызмэтшIапэхэмкIэ ыкIи транспортымкIэ министрэу Игорь Васильевыр ителъхьапIэу.

ЗэкIэмкIи а псынкIэрычъэн гъогур километрэ 240 икIыхьэгъэщт, пычыгъогорэхэр иIэщт ыпкIэ птызэ урыкIон плъэкIынэу. Анахьэу ар зытефэщтыр кIэу километрэ 90 хъоу олимпиадэм ехъулIэу Шъачэ екIоу ашIыгъагъэ чIыпIэр ары.

Гъогум ишIын сомэ миллиард 80 тефэщт. Мы гъогур 1961 илъэсым ашIын мурад яIагъэу къатхы, а лъэхъанэм агъэпсыгъагъэ проектыр джы къагъэкIэжьыгъ ныIэп, нахь кIэкIы хъунэу тоннелитIу кIэу атIынэу рахъухьагъ. Джы зэкIэ хьазырышъ, ахъщэ лъэхъух.

КъызэратхырэмкIэ, гъогур Ставрополь хэкум къыщежьэщт, нахьыбэу Къэрэщэе-Щэрджэсым рыкIощт, Краснодар къуапэмкIэ щиухыщт. ЗэкIэ чIыпIэу гъогур зэрыкIощтхэм яхьыкумэтхэр, ащ дыхэтэу Мэзкуу Iофым щыгъуазэхэу, ишIыни дырагъаштэу аIо. 

Зигугъу амышIыгъэ закъор экологхэр ары. Ары шъхьаем, ахэмэ Iофыр хъунэу къаIощтэпышъ, гъэнэфагъэ.


НартсанэNo comments:

Post a Comment

Адыгэ Хэку
Диаспорэ
Хэкугъэзэжьын
Тхыгъэхэр Жаман Аминэ – дунейпсом гулъытэшхуэ щызыгъуэта адыгэ киноухуакIуэ

Адыгэ УпчIэ
Археологиер
Экологиер
Спортыр
Туризм
Зэфэшъхьаф