20 April 2016

Сирим и парламент Адыгэ нэбгри 2 хэхьагъ

Къэзан Джансет (ипшъэ) Анзор Нэжьдэ (ихэ) 

Мэлылъфэгъум и 13-м Сирие Араб республикэм и парламент хэдзынхэр щыIагъэх. Мэлылъфэгъум и 16-м макъэу дадзагъэхэм япчъыжьын аухыгъ. Мин 3 нахьыбэ деупутат хъунэу зыкъигъэлъэгъуагъ. Ахэм ащыщэу 250 парламентым хэхьэщтхыр. 

Депутатэу зыкъэзыгъэлъэгъуагъэхэм Адыгэ нэбгри 2 ахэтыгъ. Ахэр хадзыгъэх ыкIм Сирие парламентым идепутатэу хъугъэх. Къэзан Джансет Къунетрэ районым къыщыхадзыгъ. Анзор Нэжьдэ Алеп районым къыщыхадзыгъ. 

Сирие парламентым ихэдзынхэм ямакъэ атынэу фитыныгъэ яI милион 8-рэ мин 834 фэдизым. Ащ щыщэу милион 5-рэ мин 85 фэдиз хэдзынхэм хэлажьи ямакъэхэр зитыгъэхэр. 

Сирие хьыкумэтым пэуцожьыхэрэм мы хэдзынхэм дырагъэщтагъэп ыкIи ащ зэфагъэ хэлъэу хъугъэп аIо. Зы купгорэхэми мы хэдзынхэр анекдот (нарэ) фэдэу алъытагъ.No comments:

Post a Comment

Адыгэ Хэку
Диаспорэ
Хэкугъэзэжьын
Тхыгъэхэр Жаман Аминэ – дунейпсом гулъытэшхуэ щызыгъуэта адыгэ киноухуакIуэ

Адыгэ УпчIэ
Археологиер
Экологиер
Спортыр
Туризм
Зэфэшъхьаф