26 October 2016

Половинкинэ Тамара тхылъкIэ къыдигъэкIыгъ: Адыгэ Хэкур Сигууз ыкIи Сигугъу


Мы тхьэмафэм, Адыгэ тхыдэм дэлажьэрэ тхакIоу Половинкинэ Тамара тхылъкIэ къыдигъэкIыгъ "Адыгэ Хэкур Сигууз ыкIи Сигугъу" (Черкесия боль моя и надежда). Тхылъыр нэкIубгъо 560-рэ мэхъу. Ар Налщыч дэт тхылъ тедзапIэу "Котляров" зыфиIорэм щытырадзагъ.

Тхылъыр Адыгэ хэкум ит къалэхэу Шъачэ, ПсышIуапIэ, ТIуапсэ, Краснодар, Ставропол, Мыекъуапэ, Черкеск, Налщыч щащэх.

Ипэм мыщ фэдэ тхылъ Половинкинэ Тамара къыдигъэкIыгъагъ ау ыдж къыдигъэкIыгъэр нахь ин ыкIи нэкIубгъоу дэтхэр нахьыб.


No comments:

Post a Comment

Адыгэ Хэку
Диаспорэ
Хэкугъэзэжьын
Тхыгъэхэр Жаман Аминэ – дунейпсом гулъытэшхуэ щызыгъуэта адыгэ киноухуакIуэ

Адыгэ УпчIэ
Археологиер
Экологиер
Спортыр
Туризм
Зэфэшъхьаф