28 December 2016

2016-рэ илъэсым и анахь цIыф гъэшIуагъэ щытхъуцIэр Джэду Iэниуар къыфагъэшъошагъ

СэмэгумкIэ: Къэбэртае-Бэлкъар Республикэм ипремер-министр игуадзэу Iэхъохъу Таймураз Джэду Iэниуар щытхъуцIэр къыретыжьы.

Тыгъэгъазэм и 24-м, Къэбэртае-Бэлкъар Республикэм ихьыкумэтэ, 2016-рэ илъэсым, Къэбэртае-Бэлкъарым и анахь цIыф гъэшIуагъэ зыфэпIощт щытхъуцIэр Адыгэ бэнакIоу Джэду Iэниуар къыфигъэшъошагъ.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы, Бразилие хэгъэгум ит къалэу Рио-де-Джанеро щыкIуагъэ олимпиадэм, тIупщыгъэ бэнэнымкIэ Джэду Iэниуар тыжьын медал къихьыгъ. Ар финалым ишъхьэ уIагъэхэ иIэу, къызэкIэмыкIоу, аужьырэ дакъэ нэс аслъаным фэдэу бэнагъэ.No comments:

Post a Comment

Адыгэ Хэку
Диаспорэ
Хэкугъэзэжьын
Тхыгъэхэр Жаман Аминэ – дунейпсом гулъытэшхуэ щызыгъуэта адыгэ киноухуакIуэ

Адыгэ УпчIэ
Археологиер
Экологиер
Спортыр
Туризм
Зэфэшъхьаф