31 December 2016

Германием щыIэ Адыгэ шIэныгъэ уплъэкIун институтым тхьэмэтакIэ хадзыгъ


Интернетым щыIэ чылагъо хъагъэу фасебукым къызэрэщатхыгъэмкIэ Германие хэгъэгум ит къалэу Мюнхен щылажьэрэ Адыгэ шIэныгъэ уплъэкIун институтэу "Тим" зыфиIорэм, тыгъэгъазэм и 22-м зэхэсыгъо хэдзынхэр иIагъэх. Ащ институтым итхьэматэу хадзыгъ Сэрт Щамил. Мыщ ипэкIэ институтым итхьэмэтагъэр Гъэдыуаджэ Заур. 

Адыгэ шIэныгъэ уплъэкIун институтыр илъэс бэкIае хъугъэу мэлажьэ. Ар Адыгэ лъэпкъым ехьлIагъэ Iохэм адэлажьэ. Ахэм анахь Iоф шъхьэIэу зыпылъыр Адыгэ лъэпкъ гъэкIодыр зэрэдунаеу ащтэныр ары.


No comments:

Post a Comment

Адыгэ Хэку
Дунае
Кавказ Урысие
Диаспорэ
Тхыгъэхэр
Хэкугъэзэжьын
Адыгэ УпчIэ
Археологиер Экологиер
Спортыр
Туризм