31 December 2016

Германием щыIэ Адыгэ шIэныгъэ уплъэкIун институтым тхьэмэтакIэ хадзыгъ


Интернетым щыIэ чылагъо хъагъэу фасебукым къызэрэщатхыгъэмкIэ Германие хэгъэгум ит къалэу Мюнхен щылажьэрэ Адыгэ шIэныгъэ уплъэкIун институтэу "Тим" зыфиIорэм, тыгъэгъазэм и 22-м зэхэсыгъо хэдзынхэр иIагъэх. Ащ институтым итхьэматэу хадзыгъ Сэрт Щамил. Мыщ ипэкIэ институтым итхьэмэтагъэр Гъэдыуаджэ Заур. 

Адыгэ шIэныгъэ уплъэкIун институтыр илъэс бэкIае хъугъэу мэлажьэ. Ар Адыгэ лъэпкъым ехьлIагъэ Iохэм адэлажьэ. Ахэм анахь Iоф шъхьэIэу зыпылъыр Адыгэ лъэпкъ гъэкIодыр зэрэдунаеу ащтэныр ары.


No comments:

Post a Comment

Адыгэ Хэку
Диаспорэ
Хэкугъэзэжьын
Тхыгъэхэр Жаман Аминэ – дунейпсом гулъытэшхуэ щызыгъуэта адыгэ киноухуакIуэ

Адыгэ УпчIэ
Археологиер
Экологиер
Спортыр
Туризм
Зэфэшъхьаф