24 January 2017

Саралп Мадинэ и арт гупчъэ ГъукIэ Замудин ихьакIэщт


Щылэ мазэм и 26-м, Къэбэртае-Бэлкъар Республикэм икъэлашъхьэу Налщыч дэт Саралап Мадинэ и арт гупчъэм, Адыгэ Республикэм щыщ лъэпкъ орэдхэмкIэ ыкIи пщыналъэ IэмэпсымэхэмкIэ мастерэу ГъукIэ Замудин щыIукIэщтых.

ЗэIукIэр зыфэгъэхьыгъэщтыр ГъукIэ Замудин зыдэлэжьагъэ "Адыгэ шыкIэпщынэхэм я атлас" зыфиIорэм икъыдэгъэкIын. Сыхьатэ 18.00-м зэIукIэр рагъэжьэщт.


No comments:

Post a Comment

Адыгэ Хэку
Диаспорэ
Хэкугъэзэжьын
Тхыгъэхэр Жаман Аминэ – дунейпсом гулъытэшхуэ щызыгъуэта адыгэ киноухуакIуэ

Адыгэ УпчIэ
Археологиер
Экологиер
Спортыр
Туризм
Зэфэшъхьаф