02 January 2017

Адыгэ хэкум къэзыгъэзэжьыгъэхэм якIэлэцыкIухэм шIухьафтыныхэр аратыгъэх


Адыгэ Республикэм IофышIэ-чылагъоIофхэм иминистрэу Осман Альберт иегъэжьэнкIэ, тыгъэгъазэм и 29-м, 2016-рэ илъэсым, Сирием къикIыжьыхи ихэку къэзыгъэзэжьыгъэхэм якIэлэцыкIухэм илъэсыкIэ шIухьафтыныхэр аратыгъэх. 

Министерствэм щылажьэхэрэм ежьыхэм яшъхьэкIэ ахъщэ зэхалъхьагъ шIухьафтыныхэр къащэфыныхэм пае. Министрэм игуадзэу Мирзэ Джанбэч шIухьафтыныхэр кIэлэцыкIу 150-рэ фэдизым аритыжьыгъэх.


No comments:

Post a Comment

Адыгэ Хэку
Диаспорэ
Хэкугъэзэжьын
Тхыгъэхэр Жаман Аминэ – дунейпсом гулъытэшхуэ щызыгъуэта адыгэ киноухуакIуэ

Адыгэ УпчIэ
Археологиер
Экологиер
Спортыр
Туризм
Зэфэшъхьаф