Адыгэ лъэпкъ пэрытэу лIыгъэ зыхэлъыгъэу Щэныбэ Муса дунаем ехыжьыгъ


Мэлъылъфэгъум и 28-м, Къэбэртае-Бэлкъар Республикэм щыщ шIэныгъэлэжьэу, политикэу, гупщысэрэ лIыгъэрэ хэлъхэу Адыгэ лъэпкъ Iофхэм бэрэ адэлэжьагъэу Щэныбэ Муса дунаем ехыжьыгъ. Илъэс 84-рэ иныбжьыгъ.

Кавказым ыкIи Адыгэ хэкум Щэныбэ Муса лъэпкъ Iофхэр щызэрихьагъэх. Ипшъэрэ Кавказым ис лъэпкъхэм яхасэ итхьэмэтагъ, Къэбэртае конгрессым итхьэмэтагъ ыкIи нэмыкI лъэпкъ Iофхэр зэрихьагъэх . ШIэныгъэлэжьэу щытыгъ ыкIи Къэбэртае-Бэлкъарым иапшъэрэ еджапIэм щыригъэджагъэх.

Адыгэ Хэку Таймс Щэныбэ Муса иблагъэгъэхэм ыкIи Адыгэ лъэпкым афэтхьэусхэ - зыдэкIуагъэм тхьэм гупсэфэу щешI, игупсэхэм тхьэм щэIэныгъэ къарет.

Адыгэ Сайт