Тыркуем 1923-рэ илъэсым Адыгэ къуаджэ 44-рэ агъэкIощыгъагъэх


ЖьоныгьуакIэм и 2-р ,(1923) Тыркуе Адыгэхэм яхьишьэ имэфэпчь мэфаеу хэхьагь. Тыркуем и Кьалэхэу Гёнен ыкIи Маняс ит Адыгэ кьуаджэхэм адэсхэр дагьэкIынхэу унашьом кIэтхагъэх Тыгьэгъазэм и 18-м ,1922-рэ ильэсым.

Унашьор, Мондрос зэзэгъыныгьэм кьдильытагъ.

Кьоджэдэсхэм пIальэу кьаратыгъэр мэкIагъэ, ащ кьыхэкIэу яIэ тIэкIур пхьахь итэкъоу ашIокIодыгъ....

Унашьор жьоныгьуакIэм и 2-м, 1923-м агъэцэкIагь. Чылэгъо 14-р апэрапшIэу, нэужым чылэгьо 30-р ращыгъ. Чылэхэм цукухэмкIэ адащыгъэхэр хэгъэгум итыгъэкьокIыпIэ ит кьуаджэхэм губгъом арагощагъэх. .....

КьыкIэльыкIогъэ мазэхэм Мехмет Фетгери Щеёню , Кьэралыгъом (тильэпкхэгъухэм ащыщхэри зыхэт) иунэшьошIыхэм джэпсальэ афигъахьыгъ, апэрэр аштагъэп, ятIонэрэу джыри афигъахьыгъэм ыпкъ къикIэу, Адыгэхэм кьуаджэхэм кьагъэзэжьын хьунэу унашьо кьыдэкIыгъ....

Кьагъэзэжьыгъ , ау инахьыбэм ямылку ашIокIодыгъ.... ЯхапIэхэр, япсэупIэхэр нэмыкIхэм аратыгъэхэм кьыхэкIэу, заужыжьыныр, кьин афэхьугъ, ильэс хьылхэхэм апхырыкIыжьынхэ фаеу чIыпIэ иуцуагъэх...

ЖьоныгьуакIэр АдыгэхэмкIэ мэзэ гумэкI....

Sengul Iyigun

facebook.com