Къырым Татархэм апае Ню-Йорк щыкIуагъэ зэхахьэм Адыгэхэри хэлэжьагъэх


Гъэтхапэм и 29-м Америкэ Зэгот Хэгъэгухэм ит къалэу Ню-Йорк Къырым Татархэм апае ыкIи ахэм Урысыер къончъагъэ хэлъэу зэрадезакIорэм пае Урысие Федерацием илIыкIохэр зычIэс унэм ипашъхьэ мырэзэныгъэ зэхахьэ щыкIуагъ. Ащ Адыгэхэри хэлэжьагъэх. Джащ фэдэу фасебоокымкIэ инэкIубгъо къыщетхы Дунае Адыгэ Советым итхьэматэу Егъуар Ияд. 

Мыщ фэдэ мырэзэныгъэ зэхахьэхэр Адыгэхэри хэлажьэхэу мазитIу къэс пIоми хъунэу Ню-Йорк къыщекIокIых. Ахэр нахьыбэмкIэ зыфэгъэхьыгъэхэр Урысием заокIэ Къырым зэрищтагъэм пай.