Адыгэ республикэм игъазетэу Адыгэ Макъэм иинтернет сайт АдыгабзэкIэ тхыгъэгъэхэр къырагъэуцожьыгорэп


ШэкIогъум 6-м щегъэжьагъэу непэ нэс Адыгэ республикэм игъазетэу Адыгэ Макъэ иинтернет сайт АдыгабзэкIэ тхыгъэгъэхэр, къэбархэр къырагъэуцожьыхэрэп. УрысыбзэкIэ къэбархэр тхъэжьыхэу къырагъацох. 

Мазэ заулэ ипэкIэ джащ фэдэу тхьэмэфищэ АдыгабзэкIэ тхыгъэхэр къырагъэуцогъагъэхэп. Гъазетэм щыщгорэхэм къызэраIогъагъэмкIэ а тхыгъэхэр сайтым къызригъэуцорэ кIалэр смаджэу хъугъагъэ. Мызыгъогурэм къаIощтыр тшIэрэп, тхьэм иIомэ ар смаджэп.