Исп-унэхэр (долменхэр) физикэм пылъ шIэныгъэлэжьым ыуплъэкIущтых

Герасимов Сергейрэ Огай Игорырэ Хьаджыкъу дэт исп-унэм идэжь Iутых 

Физикэ-математикэ шIэныгъэ-лэжьэу Герасимов Сергей Адыгэ Республикэм ит къуаджэу Хьаджыкъу (Каменномостский) щыIэ исп-унэхэм яшъэфхэр зэригъэшIэнэу, ахэм электромагнитэу къахэкIырэр ыкIи макъэу къапыIукIхэрэр зэригъэшIэнэу уплъэкIунхэр афишIыщтых. Джащ фэдэу къыIуагъ, Адыгэ Республикэм щылажьэрэ чылагъо хасэу "Урыс Географие Чылэ" зыфиIорэм итхьэматэу Огай Игор.

"Непэ нэс исп-унэхэр зыфашIыгъэхэр, ахэм шъэфэу ахэлъыхэр шIэныгъэ-лэжьыхэм  зэхафыгъэхэп. Купгорэхэм испунхэм энергие къахэкIы аIо, нэмыкIхэм испунхэм макъэхэри къахэIукIы аIо. Мыхэр зэгъэшIэгъэным пае мы уплъэкIунхэр ашIыщтых",  къыIуагъ Огай Игорым.


Адыгэ Республикэм ит къуаджэу Гъуазэрыплъ дэт исп-унэр