Iоныгъом и 28-м Адыгэ шъуашэм и мафэ хагъэунэфыкIыщт


Адыгэ шъуашэм и Мафэ Iоныгъом и 28-м Мыекъуапэ ипчэгу шъхьаIэу Лениным ыцIэ зыхьырэм щыкIощт. ЗэхэщэкIо купым хэтхэм бэрэскэжъыем зичэзыу зэхэсыгъо яIагъ.

Зэгъэпшэнхэр ашIызэ зэIу­кIэм къыщыгущыIагъэх Адыгэ Республикэм культурэмкIэ иминистрэу Чэмышъо Гъазый, АР-м лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыны­гъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет итхьа­матэу Шъхьэлэхъо Аскэр, Адыгэ Хасэм итхьаматэу Бэ­гъушъэ Адам, АР-м и Къэралыгъо Академическэ ансамблэу «Налмэсым» ихудожественнэ пащэу Къулэ Мыхьамэд, зэхэщэн Iо­фыгъохэм ахэлэжьэхэрэ Мэщ­фэшIу Нэдждэт, Нэгъуцу Аслъан, нэмыкIхэри.

Адыгэ Хасэмрэ ансамблэу «Налмэсымрэ» адыгэ шъуашэм и Мафэ кIэщакIо фэхъу­гъэх. А. Бэгъушъэмрэ М. Къулэмрэ къызэраIуагъэмкIэ, Iоф­тхьабзэр игъэкIотыгъэу зэхащэщт. Къош республикэхэм, гъунэгъу Краснодар краим къарыкIыщтхэм зэзэгъыныгъэ­хэр адашIых. Адыгэ шъуашэр Кавказым щыпсэурэ лъэпкъхэми ащыгъ, лъэпкъ пэпчъ ежь иеу шъуашэм зэхъокIыныгъэ­хэр хелъхьэх. Къэзэкъхэм ащыгъ шъуашэри адыгэмэ къаугупшысыгъэм тырашIыкIыгъ.

Тарихъ къэбарэу адыгэ шъуа­шэм пылъыр цIыфхэм на­хьышIоу ашIэным пае шIэны­гъэлэжьхэр, Iофым хэшIыкI ин фызиIэхэр зэхахьэм къыщагъэ­гущыIэщтых. Къэзэкъхэм ащыгъ шъуашэри ащ къыщагъэлъэ­гъощт. Пчыхьэзэхахьэм хэлэжьэщтхэм яшIэныгъэ хагъэ­хъоным, гъэшIэгъонэу загъэпсэфыным афэшI зэхэщакIомэ къыдалъытагъэр макIэп. Зэнэ­къокъухэр яIэщтых, дэгъухэм анахь дэгъужьхэм шIухьаф­тынэу лъэпкъ Iэпэщысэхэр афашIыщтых.

Дунаим тилъэпкъэгъоу тетмэ Iоныгъом и 28-м адыгэ шъуашэм и Мафэ илъэс къэс хагъэунэфыкIыным зэхэща­кIохэр пылъых. Пчыхьэзэха­хьэм тиартист цIэрыIохэр, ансамблэу «Налмэсыр», нэ­мыкIхэри хэлэжьэщтых. Адыгэ джэгукIэ зэхахьэр аухыщт.

Сахьидэкъо Нурбый

Адыгэ Макъ