"Роснефт" шIойхэр ТIуапсэ псыхъом хегъахьэ


Темыр Кавказым иэкологие къэухъумэным дэлажьэрэ организациеу "Экологие Вахта" зыфиIорэм къызэритырэмкIэ щышъхьэIум и 20-м сыхьатэ II-м Адыгэ хэкум ит къалэу ТIуапсэ дэчъырэ псыхъом нефтым къыпычъырэ шIойхэр хэхьагъэх. Компаниеу "Роснефт" изавод шIойхэр къызпыкIыгъэр. Тон 2 фэдиз шIой псыхъом хэхьагъ, километыр 2 фэдизэу шIойхэр псыхъом рикIуагъ.

"Экологие Вахта"-м мы хъугъэ-шIагъэм ехьылIагъэу "Роснефт"-м тхылъ фигъэхьыгъ ыкIи ащ лъыплъэнэу ары.

КъэIогъэн фае, Адыгэ хэкум иэкологие къэухъумэным дэлажьэу адыгэ организацие щыIэп ыкIи "Экологие Вахта" зыфэтIуагъэми Адыгэхэр хэтхэп.