Налшык пэкIум хэтам жиIащ полицэм деж гугъу зэрырагъэхьар

МахуипщIкIэ хьэпсэм щIэса нэужь къаутIыпщыжащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ Ахъуэхъу Анзор.
Ар махуэкум къитащ  Кавказ узел сайтым. Ар яубыдат Олимпиадэр Сочи  деж зэрырагъэкIуэкIымкIэ мыарэзыуэ Налшык щызэхыхьа пэкIум.

Ахъуэхъум журналистхэм зэражриIамкIэ, полицэм деж абы къару кърахьэлIащ. Езым и псалъэхэмкIэ, езыращ а пэкIур къызэзыгъэпэщар.

Хуитыныгъэ Радиом и хъыбархэм зэрыхэтащи,  мазаем и 7-м Налшык деж полицэм зэпиудащ Сочи Олимпиадэр къыщызэIуха махуэм екIуэкIа мыарэзыныгъэ пэкIур. Апщыгъуэм полицэм иубыдауэ щытащ цIыху 30-м нэблагъэ.

Апхуэдэу Хуитыныгъэ Радиом и хъыбархэм зэрыхэтащи, Урысейм, Тыркум, Германием, Латвиемрэ Иорданиемрэ я адыгэ бэдаущ зэщIэхъееныгъэхэм зыхуагъэзащ  Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий. ЖаIащ пэкIухэтхэр зыубыдахэм жэуаплыгъэ ирагъэхьын хуейуэ.

Хуитыныгъэ Радио.