ТIуапсэ: «Еврохим» заводым псы-шIойхэр хы шIуцIэм хегъахьэ

Темыр Кавказым иэкологие хасэ исайт (ewnc.org) зэритымкIэ ТIуапсэ дэт къохь игъэхъуапIэм хэт псытф ингорэм псы-шIойхэр къечъыхи хым хахьэх.  Мыр мэкъуогъум и 3-м ТIуапсэ щыпсэурэ цIыфгорэм сурэтхэр трихыхи интернетым къыригъэуцуагъ.

ТIуапсэ щылажьэрэ гъэзетэу "ШIуи-Макъэ" зыфиIорэм мы Iофым чIэупчIэу компаниеу «Еврохим» зыфигъэзагъ. Ащ джэуап къызэритыжьыгъэмкIэ компанием а чIыпIэр иеп ыкIи ар ипшъэрылъэп. Ар къохь игъэхъуапIэ админстрацием ипшъэрылъ къараIуагъ. Гъазетым мы Iофым пае ТIуапсэ къалэ ыкIи нэмыкIхм зафигъэзагъ.

КъэIогъэн фае, ТIуапсэ къохь игъэхъуапIэ (Туапсинского балкерного терминала) 2010 илъэсым  ашIыгъ. Ар ТIуапсэ къэлэ админстрациемрэ компаниеу  «Еврохим»-рэ зэдрашIыгъ. Мыр ашIэу зэхъум Темыр Кавказым иэкологие хасэ ыкIи ТIуапсэ щыпсэурэ цIыфхэр къохь игъэхъуапIэр  арамыгъэшIынэу пэуцожьыгъагъэх. Ахэм къызэраIогъагъэмкIэ мы къохь игъэхъуапIэм экологиер нахь дэй ышIыщт ыкIи ТIуапсэ хыр шIой ышIыщт.

http://tuapsa.blogspot.co.il/2014/06/i-i_15.html